Samarbete viktigt vid revidering av yrkesinriktade grundexamina

Yrkesutbildning Virpi Pietiläinen

MEDDELANDE.

Revideringen av grunderna för de yrkesinriktade grundexamina 2007–2010 lyckades väl enligt dem som deltog i processen visar en nyss färdigställd utvärdering av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Enligt resultaten från utvärderingen kunde man i stället för att revidera alla grundexamina samtidigt revidera grunderna flexibelt efter behov och på så sätt göra revideringsprocesserna lättare. Dessutom är det även framöver viktigt att Utbildningsstyrelsen koordinerar revideringen och inkluderar olika parter som utbildningsanordnare, arbetslivet och studerande i arbetet med examensgrunderna.

De största utmaningarna i revideringen 2007–2010 hörde ihop med det i tid långa processartade arbetet och de förändringar som inträffade under arbetets gång samt med schemaläggningen och resurstilldelningen. De gemensamma examensgrunderna för de yrkesinriktade grundexamina togs fram som ett samarbete mellan aktörerna inom utbildning för unga och för vuxna vilket även främjar den pågående harmoniseringen av yrkesutbildningen. Att revideringen genomfördes i form av projekt hos utbildningsanordnarna gjorde det möjligt för hela yrkesutbildningsfältet att på bred front delta i arbetet med att göra upp grunderna och att stärka arbetslivets synvinkel. Arbetssättet underlättade även nätverkandet på nationell nivå och ökade den regionala representationen. I helhet bedömdes det sätt som revideringen genomfördes på vara relativt lyckat, även om det var något komplicerat ordnat med många deltagande aktörer där uppgifterna, arbetsfördelningen och rollerna inte alltid var helt tydliga.

Utbildningsanordnarna ansåg att processen för att revidera examensgrunderna var relativt lyckad. Anvisningarna för att ta i bruk examensgrunderna var tillräckliga, men däremot var tiden för att ta fram utbildningsplanerna och planerna för anordnande av yrkesprov för knapp. Utbildningsanordnarna önskade realistiska tidtabeller, tydliga anvisningar och tillräckliga resurser för revideringsprocessen.

I utvärderingen granskades processerna för att bereda och verkställa revideringen av de yrkesinriktade grundexamina. Här efterfrågades hur revideringen genomfördes, hur man lyckades med den och vad som behöver förbättras. Dessutom utreddes utbildningsanordnarnas utarbetande av utbildningsplaner och planer för anordnande av yrkesprov.

 

Mer information:

Ordförande för utvärderingsgruppen, rektor Leena Mäkelä, Stadin ammattiopisto, tfn 040 6313777, leena.t.makela@stadinao.fi

Utvärderingsexpert Jaana Saarinen, Nationella centret för utbildningsutvärdering, tfn 029 5335537, jaana.saarinen@karvi.fi

 

Publikation:

Mäkelä Leena, Herranen Jatta, Koivisto Jukka, Kurvonen Lauri, Lehto Seija, Nordström Soila, Sandberg Siv, Kamppi Päivi, Rumpu Niina & Saarinen Jaana 2016. Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisprosessin arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 1:2016.

Stäng