Kvalitetsstämpel till Satakunnan ammattikorkeakoulu – studerandena väl inkluderade i kvalitetsarbetet

Högre utbildning Susanne Kuosmanen

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utfört en auditering av Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 29 februari 2016. Satakunnan ammattikorkeakoulu kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för högskolornas kvalitetshantering och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen har långsiktig utveckling av kvalitetssystemet lagt en solid grund för kvalitetshanteringen och gett upphov till heltäckande verksamhetsprinciper och förfaranden på högskolan. Responsen från den examensinriktade utbildningen utnyttjas på ett systematiskt sätt och i enlighet med överenskomna rutiner och direktiv. Studerandena har inkluderats väl i kvalitetsarbetet och kan lämna respons redan när de söker till utbildning, under utbildningen och efter examen samt som alumner.

Vid auditeringen av kvalitetssystemet granskades tre utbildningsprogram mer detaljerat, varav högskolan valde två och auditeringsgruppen ett. Särskilt inom utbildningsprogrammet för vårdarbete är kvalitetsarbetet verkningsfullt och det stöder utveckling av utbildningen på ett utmärkt sätt. Genom årliga interna auditeringar kan man sprida god praxis och engagera personalen i kvalitetsarbetet.

– SAMK har i sin helhet mycket stark kvalitetskultur. Den har skapats under en lång tid och som organisation är yrkeshögskolan mycket engagerad i den. Den återspeglas i den dagliga verksamheten på alla nivåer – man har förbundit sig till den, den stöder verksamheten och främjar personalens jämlikhet, säger Pertti Puusaari, rektor för Hämeen ammattikorkeakoulu och ordförande för auditeringsgruppen.

Auditeringsgruppen ger också Satakunnan ammattikorkeakoulu rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet ger delvis ett intryck av att vara en mekanism främst för att upprätthålla befintliga rutiner. Därför rekommenderar auditeringsgruppen att de reformfrämjande elementen ges en starkare roll i kvalitetssystemet. På så vis kan SAMK utveckla kvalitetssystemet till ett flexiblare och mångsidigare stöd för styrning av högskolan. Likaså kunde kvalitetssystemet sporra personalen till att vara nyfikna och att överträffa förväntningarna. Auditeringsgruppen rekommenderar också att man ska öka de kollektiva diskussionerna om målen och utnyttja insamlade prognosdata och respons från intressenter mer systematiskt för att utveckla verksamheten.

SAMK:s valfria auditeringsobjekt var internationalisering. Auditeringsgruppen rekommenderar att styrningen av internationaliseringen stärks i alla chefsuppgifter samt att målen och kommunikationen om dem förtydligas på alla organisationsnivåer.

Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och högskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på https://karvi.fi/

 

Mer information:

Pertti Puusaari, rektor, auditeringsgruppens ordförande, tfn 0400 469 605, pertti.puusaari(at)hamk.fi

Marja-Liisa Saarilammi, projektledare för auditeringen, tfn 029 522 5528, marja-liisa.saarilammi(at)karvi.fi

Rapport:

Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi 2016 (Auditering av Satakunnan ammattikorkeakoulu 2016)

Beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Stäng