Kvalitetsstämpel till Åbo Akademi – en stark kvalitetskultur utgör en god bas för kvalitetshanteringssystemet

Högre utbildning Mirella Nordblad

Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Åbo Akademi och har beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 14 mars 2016. Åbo Akademis kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.
Auditeringsgruppen anser att Åbo Akademis lednings- och kvalitetshanteringssystem bildar en sammanhängande helhet för att granska den egna verksamheten mer systematiskt.

– Genom att kvalitetshanteringssystemet så tydligt knyter an till det ledningssystem, ledningspersoner och individuellt ansvariga som finns, knyter kvalitetsarbetet naturligt an till den dagliga verksamheten, säger Agneta Bladh, ordförande för auditeringsgruppen.

Kvalitetskulturen vid Åbo Akademi är stark och utgör en god bas för kvalitetshanteringssystemet. Det kollegiala inflytandet markeras, men samtidigt markeras starkt det individuella ansvaret, inte enbart för de akademiska ledarna, utan för alla anställda. Det finns en nära kontakt mellan lärare och studerande som bidrar till den goda kvalitetskulturen. Åbo Akademi även har en synnerligen engagerad styrelse som arbetar proaktivt i interaktion med verksamheten.

Åbo Akademi har tagit itu med många av rekommendationerna från den föregående auditeringen 2009 och har genomfört systematiska utvecklingsinsatser som haft en mycket stor inverkan på universitetet de senaste åren. Exempelvis har Åbo Akademi etablerat mycket goda kontakter till samhället via alumnerna.

Vid auditeringen av kvalitetssystemet granskades tre studiehelheter mer i detalj, varav universitetet valde två och auditeringsgruppen en. Särskilt utbildningslinjen för informationsteknologi utgör ett gott exempel för systematiskt och verkningsfullt kvalitetsarbete. Både i arbetet med att planera utbildningen och med att utvärdera och förbättra densamma var medverkan av den undervisande personalen och de studerande mycket stark.

Auditeringsgruppen gav också Åbo Akademi rekommendationer för utveckling av kvalitetshanterings-systemet.

– Åbo Akademi borde kollegialt utveckla handledningsprocessen i doktorandutbildningen, eftersom det är angeläget att vidareutveckla en mera systematisk kvalitetshantering av doktorandutbildningen, anser Agneta Bladh.

Enligt auditeringsgruppen borde Åbo Akademi även värna den befintliga kvalitetskulturen inom undervisningen och forskningen i den fortsatta implementeringen av lednings- och kvalitetshanteringssystemet. Därtill anser auditeringsgruppen att en konkretisering av strategin för internationalisering kunde stärka kvalitetshanteringen av utbildning och forskning med tanke på internationell verksamhet.

Åbo Akademis valfria auditeringsobjekt var utveckling av undervisningen. Auditeringsgruppen rekommenderar att utbudet av universitetspedagogisk utbildning och ledarskapsutbildning med fördel anpassas efter olika ämnens närmare behov och förutsättningar, så att samtliga personalgrupper finner det angeläget att delta.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och högskolor deltar i auditeringarna.

Rapporten

Mer information
Agneta Bladh, auditeringsgruppens ordförande, +46 70 842 1412, agneta.bladh(at)gmail.com
Mirella Nordblad, projektledare för auditeringen, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Beställning av rapporter
Arja Bilund, assistent, 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Stäng