Kvalitetsstämpel till Savonia-ammattikorkeakoulu – Savonia starkt med i utvecklingen av regionen

Högre utbildning Susanne Kuosmanen

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Savonia-ammattikorkeakoulu beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 14 april 2016. Savonias kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen är Savonias särskilda styrkor dess system för att ta fram information och det systematiska sättet som informationen utnyttjas för att utveckla verksamheten. Under de senaste åren har Savonia förbättrat dessa betydligt. Den strategiska ledningen, verksamhetsstyrningen och kvalitetssystemet har integrerats på ett lyckat sätt, och kvalitetssystemet är en del av den dagliga verksamheten på Savonia.

– Savonia har en fungerande kvalitets- och responskultur, och yrkeshögskolan utvecklar verksamheten utifrån responsen från olika aktörer. Savonia är också starkt med i utvecklingen av regionen och yrkeshögskolan har aktiva kontakter till arbets- och näringslivet, säger Heikki Malinen, prorektor för Jyväskylän ammattikorkeakoulu och ordförande för auditeringsgruppen.

Vid auditeringen av kvalitetssystemet granskades tre examensprogram mer detaljerat. Särskilt i examensprogrammet för företagsekonomi (högre YH-examen), företagande och affärskompetens, är kvalitetshanteringen ett utmärkt stöd för planeringen och genomförandet av utbildningen. En särskild styrka i examensprogrammen för maskinteknik och formgivning ligger i att utbildningen har en stark koppling till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt till arbetslivet.

Auditeringsgruppen ger också rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet. Savonia har infört en teammodell och det är viktigt att framöver utvärdera hur modellen fungerar och om verksamheten är av jämn kvalitet. Trots att det mångsektoriella samarbetet inom planering och genomförande av utbildningen till vissa delar redan förverkligas synnerligen bra, uppmuntrar auditeringsgruppen Savonia att utvidga samarbetet. Auditeringsgruppen rekommenderar också att yrkeshögskolan ser till att studerandena och de anställda är motiverade för kvalitetsarbetet.

Savonias valfria auditeringsobjekt var en övergripande handledning av studerande, som erbjuder studerandena ett omfattande stödnät. Auditeringsgruppen konstaterar att Savonia har kommit bra i gång med handledningen, och rekommenderar att fortsätta utvecklingsarbetet bland annat i syfte att samordna rutinerna.

Föregående gång auditerades Savonia 2009. Enligt auditeringsgruppen har Savonia därefter utvecklat kvalitetssystemet på ett lyckat sätt bland annat genom att förenkla systemet.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på www.karvi.fi.

 

Mer information:

Heikki Malinen, prorektor och ordförande för auditeringsgruppen, tfn 040 772 3376, heikki.malinen(at)jamk.fi

Kirsi Hiltunen, projektledare för auditeringen, tfn 029 533 5508, kirsi.hiltunen(at)karvi.fi

beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Rapporten:

Auditering av Savonia-ammattikorkeakoulu 2016

Stäng