Meddelandet om nationella utvärderingar inom yrkesutbildning 2016–2017

Virpi Pietiläinen

NCU gör 2016–2017 följande utvärderingar som gäller yrkesutbildningen:

  • Inlärningsresultaten i yrkesinriktade grundexamina
  • Systemet för utvärdering av inlärningsresultaten i yrkesutbildningen
  • Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning
  • Verkställandet av lagen om elev- och studerandevård i yrkesutbildningen
  • Sjöfartsutbildningen

Utvärderingarna grundar sig på den av undervisnings- och kulturministeriet godkända planen för utbildningsutvärderingarna under åren 2016–2019, med undantag av det utvärderingsprojekt om kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning som statsrådets kansli finansierar.

Meddelandet om utvärderingarna har skickats till yrkesutbildningsanordnarna.

År 2016 också publiceras utvärderingsrapporter om inlärningsresultaten i grundexamina inom följande branscher: bilbranschen, informations- och kommunikationsteknik, musik samt textil- och beklädnadsbranschen. Vidare färdigställs utvärderingsrapporter om inlärningsresultaten i hållbar utveckling samt om inlärningsresultaten i matematik i en uppföljningsutvärdering. Dessutom får utbildningsanordnarna information om resultaten av responsenkäten gällande utvärderingen av kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen.

Utbildningsanordnarnas insats i utvärderingarna är värdefull. Tack på förhand för samarbetet!

Stäng