Kvalitetsstämpel till Åbo yrkeshögskola

Högre utbildning Susanne Kuosmanen

Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Åbo yrkeshögskola och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 12 maj 2016. Åbo yrkeshögskolas kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Auditeringsgruppen anser att de anställda vid Åbo yrkeshögskola deltar aktivt i strategiarbetet och utvecklingen av verksamheten. Principen om ständig förbättring förverkligas väl i planeringen och genomförandet av verksamheten. Yrkeshögskolan har fungerande processer för kvalitetshantering inom den examensinriktade utbildningen.

– De anställda har tagit till sig principen om ständig förbättring och det avspeglas i både tänkande och handlingar i vardagen. Processen för verksamhets- och ekonomiplanering omspänner alla organisationsnivåer och fungerar väl. Yrkeshögskolan har fungerande rutiner för kvalitetshantering inom utbildningen och använder dem för att följa upp och utveckla utbildningen, säger Jouko Paaso, rektor och verkställande direktör för Oulun ammattikorkeakoulu och ordförande för auditeringsgruppen.

Auditeringsgruppen ger också rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet. Gruppen rekommenderar att högskolan inför effektivare metoder för den övergripande utvärderingen och utvecklingen av kvalitetssystemet. Yrkeshögskolan behöver också mer systematiska rutiner för insamling av respons från intressenter. Dessutom bör yrkeshögskolan systematisera den information som genereras i kvalitetssystemet för utvärdering av de samhälleliga och regionala effekterna.

Föregående gång auditerades Åbo yrkeshögskola 2010. Enligt auditeringsgruppen har yrkeshögskolan därefter utvecklat kvalitetssystemet bland annat genom att förbättra systemets koppling till verksamhetsstyrning.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på www.karvi.fi.

 

Mer information:

Jouko Paaso, rektor och verkställande direktör och ordförande för auditeringsgruppen, tfn 044 556 8200, jouko.paaso(at)oamk.fi

Jani Goman, projektledare för auditeringen, tfn 029 533 5505, jani.goman(at)karvi.fi

beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi  

 

Rapporten:  

Auditering av Åbo yrkeshögskola 2016

 

Stäng