Aalto-universitetet har beviljats en kvalitetsstämpel – kvalitetssystemet är övergripande och välfungerande

Högre utbildning Kati Isoaho

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Aalto-universitetet beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 13 juni 2016. Universitetets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen var den inarbetade kvalitetspolitiken en särskild styrka i Aalto-universitetets kvalitetssystem. Vid beredning av kvalitetspolitiken har universitetsgemenskapens och de externa intressenternas synpunkter utnyttjats i stor omfattning. Auditeringen visar också att Aalto-universitetet har sedan grundandet 2010 lyckats utveckla ett övergripande och välfungerande kvalitetssystem.

”Enligt auditeringsgruppen är alla de tre grundläggande uppgifterna – undervisning och lärande, forskning samt samhällelig växelverkan – i balans i Aalto-universitetets verksamhet. Kvalitetspolitiken är övergripande och har utformats för att stödja universitetets strategi. Sammanslagningen av universiteten har varit framgångsrik och Aalto-universitetet fungerar bra”, säger Andrée Sursock, ordförande för auditeringsgruppen. Sursock arbetar som expert inom European University Association (EUA), ett samarbetsorgan för universitet i Europa.

Enligt auditeringsgruppen är kvalitetshanteringen i den examensinriktade utbildningen allmänt taget väletablerad vid Aalto-universitetet. Det finns ett tydligt engagemang vid universitetet att erbjuda alla studerande en högklassig studieupplevelse. Det mångsidiga utbudet av undervisnings- och bedömningsmetoder stöder detta mål. Vid auditeringen granskades tre examensinriktade studiehelheter mer detaljerat. Särskilt i den helhet som utgörs av kandidatprogrammet i ekonomi och det engelskspråkiga programmet Master’s Programme in Strategy ansågs de kvalitetshanteringsmetoder som stöder läroplansarbetet vara utmärkta. Dessutom konstaterades att utbildningsprogrammen är studentcentrerade. De två övriga programmen som granskades vid auditeringen var kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap och doktorandprogrammet inom kemiteknik.

Auditeringsgruppen gav även Aalto-universitetet rekommendationer för vidareutveckling av kvalitetssystemet. Enligt gruppen var ett av de viktigaste utvecklingsområdena att utarbeta tydliga mål och minimikrav för akademisk handledning och handledning av doktorander samt för respons till de studerande gällande studiernas progression. I fråga om uppföljningen av verksamheten rekommenderade auditeringsgruppen att universitetet utarbetar indikatorer för två teman – mångdisciplinär verksamhet och samhällelig växelverkan. Dessa är mål som lyfts fram i universitetets strategi.

Aalto-universitetets valfria auditeringsobjekt var kvalitetshantering av tenure track-karriärsystemet. Universitetet fick beröm av auditeringsgruppen för att det har lyckats integrera karriärsystemet i universitetets verksamhet och gradvis vidareutveckla systemet. Enligt auditeringsgruppen är Aalto-universitetets tenure track-karriärsystem tydligt, systematiskt och förankrat i universitetets verksamhet. Auditeringen visade att det också är välkänt och accepterat både i universitetsgemenskapen och bland externa intressenter.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på https://karvi.fi/sv/publication/auditeringen-av-aalto-universitet-2016/

Mer information:

  • Andrée Sursock, auditeringsgruppens ordförande (kontakt endast på engelska), tfn + 33 6 21 71 21 03, andree.sursock(at)eua.be
  • Kati Isoaho, projektledare för auditeringen, tfn 029 533 5519, kati.isoaho(at)karvi.fi
  • Beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Stäng