Kvalitetsstämpel för Hämeen ammattikorkeakoulu

Högre utbildning Matti Kajaste

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med 26.8.2016. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar således även de europeiska principerna för och rekommendationerna gällande högskolors kvalitetshantering.

Enligt den internationella auditeringsgruppen har Hämeen ammattikorkeakoulu en kvalitetskultur som är djupt förankrad i yrkeshögskolans vardag. Personalen är engagerad i yrkeshögskolans gemensamma verksamhetsprinciper. Detta säkerställer en enhetlig praxis och ett jämlikt bemötande av studerandena på alla sju campusområden. Principen om fokus på studerandena styr undervisningspersonalens arbete på ett systematiskt sätt och upprätthåller samtidigt inlärningsmiljöns kvalitet inom hela högskolan. De digitala systemen och de mångsidiga responskanalerna skapar utmärkta ramar för utvecklande av utbildningen.

Vid auditeringen granskades tre examensprogram detaljerat. Dessa utgjordes av de engelskspråkiga examensprogrammen ”Degree Programme in Electrical and Automation Engineering” och ”Master’s Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship”. Dessutom granskades utbildningsprogrammet för design. Kvalitetshanteringen inom alla tre program var avancerad.

”Kvalitetssystemet vid Hämeen ammattikorkeakoulu har en lång historia baserad på gemensamma verksamhetsprinciper som säkerställer en enhetlig kvalitetshantering på alla campusområden vid högskolan. Dessutom stöder det nya engagerande utvecklingsinitiativet implementeringen av HAMK Strategi 2020”, konstaterar auditeringsgruppens skottska ordförande Carolyn Campbell från The Observatory on Borderless Higher Education.

Auditeringsgruppen ger också rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet. HAMK borde engagera sina externa intressenter mer systematiskt inom yrkeshögskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt regionala utvecklingsarbete. Även studerandenas roll i kvalitetsarbetet borde bli mångsidigare. En annan utmaning är att uppfylla de internationella studerandenas önskemål om att skapa kontakter med de regionala företagen i anslutning till studierna.

Det valbara auditeringsobjektet vid Hämeen ammattikorkeakoulu var Utbildningsexport (Global Education Business). Auditeringsgruppen konstaterar att denna nya verksamhetsform borde bli en tydlig del av yrkeshögskolans mål och agenda för internationalisering. Eftersom utbildningsexportens kunder utgörs av internationella aktörer förutsätter planeringen och utformningen av utbildningsprodukterna ny kompetens av HAMK:s personal.

Hämeen ammattikorkeakoulu auditerades senast 2011. Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på https://karvi.fi/

Mer information:

Auditeringsgruppens ordförande, Senior Consultant Carolyn Campbell, tfn +44 780 138 7053,

carolyn.campbell(at)obhe.ac.uk

Kirsi Mustonen, projektledare för auditeringen, tfn 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi

Beställning av rapporter: Arja Bilund, administrativ assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Stäng