Kvalitetsstämpel till Centria-ammattikorkeakoulu

Högre utbildning Susanne Kuosmanen

Den systematiska kvalitetshanteringen av Centrias genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete förverkligar på ett utmärkt sätt yrkeshögskolans helhetsstrategi och stärker regionens livskraft.

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering har Centria-ammattikorkeakoulu beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 september 2016. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen har Centrias insatser för organiseringen av kvalitetsarbetet gett tydliga resultat. Utvecklingen av kvalitetssystemet är en fortlöpande systematisk process, och systemet utvärderas och förbättras regelbundet. Omvärldsanalyser, som används som metod för strategisk ledning och utveckling, är ett bra sätt att förutse Centrias och närings- och arbetslivets behov och att utveckla verksamheten enligt behoven. Aktörerna i regionen deltar aktivt i utvecklingen av Centria såväl inom strategisk ledning som inom undervisnings- och FUI-verksamheten. Man samlar in respons på FUI-verksamheten från många olika områden i arbetslivet och utnyttjar också den.

Vid auditeringen av kvalitetssystemet granskades tre utbildningsprogram mer detaljerat, varav högskolan valde två och auditeringsgruppen ett. Centria har tagit fram god praxis för att upprätthålla kvaliteten i alla utbildningsprogram. Exempel på god praxis är regelbundna interna auditeringar av utbildningsprogram som stöder utvecklingen av examinas kvalitet, utbildningen och lärandet samt årliga responsdiskussioner, kvalitetsavtal och kvalitetssamtal i anslutning till olika utbildningsprogram.

–  Centria har en stark, omedelbar och öppen kultur som främjar deltagande och stöder den sociala samhörigheten och en kvalitetskultur omfattar hela organisationen, vilket är en resurs för utvecklingen av hela högskolan. I flera verksamheter betonas samhörigheten och den kollektiva utvecklingen. Kvalitetskulturen har skapats under en lång tidsperiod och personalen har förbundit sig till den. Dessutom stöder kvalitetskulturen verksamheten och kvalitetsutvecklingen, säger Päivi Karttunen, vicerektor för Tampereen ammattikorkeakoulu och ordförande för auditeringsgruppen.

Auditeringsgruppen ger också Centria rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet. Auditeringsgruppen rekommenderar att Centria vidareutvecklar dokumenteringen och utnyttjandet responsen från arbetslivet för att utveckla hela yrkeshögskolan. Även om studerandena kan ge respons via olika kanaler, är det framöver viktigt att fästa uppmärksamhet vid att studerande får återkoppling. Auditeringsgruppen rekommenderar också utbyte av god praxis både inom högskolan och inom utbildningarna. Detta skulle främja utnyttjandet av högskolans sektoröverskridande kompetens. Dessutom rekommenderar auditeringsgruppen att Centrias FUI-kompetens integreras mer i studerandenas studier.

Centrias valfria auditeringsobjekt var professionell utveckling som en effekt av integreringen av undervisning och FUI-verksamheten. Processen för kvalitetshantering är i huvudsak fungerande och etablerad. Den skulle kunna förbättras ytterligare om studerandena var mer medvetna­ om alla FUI-möjligheter som främjar professionell utveckling vid högskolan.

Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering på https://karvi.fi/

 

Mer information:

Päivi Karttunen, vicerektor och ordförande för auditeringsgruppen, tfn 0400 469 605, paivi.karttunen(at)tamk.fi

Tarja Frisk, projektledare för auditeringen, tfn 029 522 5504, tarja.frisk(at)karvi.fi

beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Stäng