Inlärningsresultaten inom musikbranschen utvärderades för första gången – de kommande professionella musikutövarna har ett utmärkt kunnande

Yrkesutbildning
Sinfoniaorkesterin viulusektio soittamassa.

De studerande behärskade de olika kompetensområdena mycket väl i yrkesproven inom musikbranschen. Lärarna har en god arbetslivskompetens, eftersom många av dem arbetar som uppträdande musiker. Musikbranschen är ett relativt litet utbildningsområde, och det finns få fasta arbetsplatser inom branschen.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade 2012–2015 inlärningsresultaten inom utbildningen för grundexamen i musik. Utvärderingsmaterialet baserade sig på vitsorden för yrkesprov och på kompletterande material som beskriver hur yrkesproven ordnas. Alla utbildningsanordnare deltog i utvärderingen. Utvärderingen omfattade 251 studerande. Resultaten i utvärderingen offentliggörs 8.11.2016.

Yrkesprovet består ofta av uppträdande på en konsert

Cirka två tredjedelar (68 %) av dem som studerade för grundexamen i musik fick vitsordet berömliga för yrkesprovet, 29 % goda och 3 % nöjaktiga. De studerandes vanligaste vitsord i alla kompetensområden var berömliga. Enligt utbildningsanordnarna beror de goda resultaten på att de som söker sig till branschen är motiverade och har ägnat sig aktivt åt musik tidigare.

– Det är typiskt för denna bransch att ständigt utvärdera och utveckla sitt kunnande. Det är också möjligt att yrkesproven huvudsakligen genomförs i slutet av studierna, när de studerandes kunnande är som bäst, förklarar utvärderingsplanerare Johanna Holopainen.

De studerandes inlärningsresultat var nästan lika goda inom arbetsprocessen, arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen, den kunskap som ligger till grund för arbetet och nyckelkompetenser för livslångt lärande. Männen och kvinnorna fick i genomsnitt lika bra vitsord.

– I ljuset av vitsorden är de studerandes kunnande på en mycket hög nivå. Yrkesproven inom musikbranschen motsvarar också till stor del målen i examensgrunderna och kraven i arbetslivet. Ett typiskt yrkesprov består till exempel av uppträdande på en konsert, berättar Holopainen.

Det behövs fler utomstående som är verksamma inom musikbranschen

Arbetslivsorienteringen har genomförts ganska väl i denna utbildning. Liter mer än en tredjedel av yrkesproven ordnades i arbetslivet och nästan hälften på läroanstalterna. I de flesta yrkesproven deltog en företrädare för arbetslivet.

Lärarnas arbetslivskunnande var ofta aktuellt – många av dem är inte endast lärare utan också verksamma inom branschen på andra sätt, till exempel som uppträdande musiker.

– Inom denna utbildning kan även yrkesproven på läroanstalten genomföras arbetslivsorienterat. Yrkesprovssituationerna är exempelvis offentliga evenemang där de studerande uppträder i läroanstaltens övningsorkester. Ett utvecklingsområde som kan nämnas är att det vore bra om fler utomstående professionella musiker deltog i bedömningen av de studerande, konstaterar Holopainen.

Inlärningen i arbetet ofta kortvarig

I musikbranschen är inlärningen i arbetet ofta kortvarig. Den kan till exempel bestå av ett enskilt uppträdande på en konsert och av förberedelser inför den. Det finns få fasta arbetsplatser i branschen, vilket ökar behovet av att det ordnas utbildning för arbetsplatshandledare och av att bedömarnas kunnande i bedömning stärks.

Inom musikbranschen kan man bli musiker, musikteknolog eller pianostämmare. Det finns en aning mer manliga studerande än kvinnliga. Ungefär hälften av de sökande blir antagna, och årligen antas drygt 300 nya studerande.

 

Rapport: Holopainen, J. Ammatillinen osaaminen musiikkialan perustutkinnossa. Julkaisut 26:2016. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Mer information: utvärderingsplanerare Johanna Holopainen, tfn 029 533 5545, fornamn.efternam@karvi.fi

Stäng