Nordiskt prov- och bedömningsmöte hölls i Helsingfors

seminarietUtvärderingscentret arrangerade tillsammans med Utbildningsstyrelsen och Studentexamensnämnden ett nordiskt nätverksmöte om prov och bedömning den 11-13 januari. Temat var Helhet och sammanhang i de nordiska prov- och bedömningssystemen. Fokus låg på bedömningsfrågor i grundskola eller gymnasium.

En aktuell fråga för många länder är digitaliseringen av de nationella proven. Skolverket i Sverige planerar nu en digitalisering av alla nationella prov som ska vara genomförd år 2022. I Danmark har eleverna redan länge deltagit i obligatoriska adaptiva test på dator i grundskolan. Nu digitaliseras också proven på gymnasiet i rask takt fram till år 2019. Tanken är att skriftliga prov på papper inte längre behövs efter digitaliseringen. Från Norge rapporterades t.ex. flera försök som gäller elevers tillgång till Internet under ett prov. En aktuell fråga är också hur proven kunde närma sig elevernas virtuella värld. Kunde t.ex. inslag från spelens värld användas vid bedömningen av yngre elevers kunskaper?

För Finlands del diskuterades Studentexamensnämndens första erfarenheter av de elektroniska studentproven. Dessutom lyftes det finländska forskningsprojektet DigiTala fram. Inom projektet utvecklas metoder för att med hjälp av en maskin bedöma hur väl en studerande talar ett främmande språk. Utbildningsstyrelsens presentation gällde hur bedömningen och bedömningskulturen i den finländska grundskolan förnyats vid läroplansreformen.

Utvärderingscentrets inlägg handlade om att det som sägs i läroplaner inte är detsamma som det som görs i skolorna. Lärarna gör t.ex. en tolkning av läroplanens nationella bedömningskriterier då betygsvitsorden slås fast. Då dessa betygsvitsord har jämförts med de kunskaper som eleverna visat i centrets nationella utvärderingar av elevernas kunskaper, har en hel del variation upptäckts. Elever med samma resultat i nationella utvärderingsprov kan ha vitsord som skiljer sig med flera steg. Det här tyder på att det inte finns tillräcklig samstämmighet i lärarnas tolkning av läroplansgrundernas bedömningskriterier. Kanske har kriterierna trots allt inte blivit tillräckligt konkreta för lärarna?

Nästa möte i det nordiska prov- och bedömningsnätverket kommer att hållas på Färöarna hösten 2018.

Stäng