Utvärderingsresultat: kvalitetsledningen hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning är i genomsnitt på nivån påbörjad

I lagstiftning som stiftades 1998 föreskrevs att anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ska utvärdera sin verksamhet och offentliggöra de viktigaste resultaten av utvärderingen. Denna skyldighet har inte till alla delar fullföljts på 20 år.

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utvärderade Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) våren 2016 förfarandena för självvärdering och kvalitetsledning hos anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Den nationella utvärderingen genomfördes genom en självvärdering: anordnarna utvärderade sina egna förfaranden med skalan saknas-har påbörjats-under utveckling–väl utvecklat. Utvärderingen gjordes inom följande delområden: ledning av kvalitetsledning och självvärdering, förutsättningar, uppföljning och utvärdering samt utveckling och förbättring.

Enligt utvärderingen var den allmänna nivån på kvalitetsledningen och tillhörande självvärdering har påbörjats. Klart mer än hälften (58,7 %) av dem som anordnar grundläggande utbildning och gymnasieutbildning befinner sig på nivån har påbörjats. På nivån under utveckling befann sig 37,8 % och på nivån saknas 3,5 % av anordnarna. Ingen av anordnarna bedömde att de hade en kvalitetsledning på nivån väl utvecklad.

Bild: Hanna Tarkiainen
Bild: Hanna Tarkiainen

Mer stöd och vägledning behövs

Anordnarna uppgav att de största utmaningarna när det gäller de egna förfarandena för kvalitetsledning och självvärdering var resursbrist och osystematisk verksamhet, det vill säga verksamheten var inte etablerad eller så förekom det avbrott i den. De mest akuta behoven av stöd fanns inom utbildning, resurstilldelning och nätverkande, alltså jämförelseuppgifter och samarbete.

Enligt anordnarna hade de lyckats bäst i att skaffa respons- och uppföljningsdata, men de ansåg sig i denna fråga trots allt ligga bara på nivån under utveckling. Däremot ansåg de sig vara på nivån har påbörjats i fråga om att offentliggöra utvärderingsresultat och dra nytta av resultat vid förbättring och utveckling av verksamheten. Detta betyder att alla anordnares utvärderingsverksamhet inte uppfyller de krav och de på förtroende baserade förväntningar som lagstiftningen från 1998 förutsätter.

Besluten om kvalitetsledning och självvärdering fattas hos utbildningsanordnarna, vilket stöder den kommunala självstyrelsen och alltså betyder att besluten ofta fattas i kommunerna.  Utvärderingsresultaten visar att den lagstadgade styrmekanismen inte har varit tillräckligt effektiv. Den har inte säkerställt att kvalitetsledningen och tillhörande utvärdering fungerar och inte heller i tillräcklig mån sporrat anordnarna till ständiga förbättringar av verksamheten och resultaten. En tydligare nationell styrning behövs.

Kvalitet till nytta för eleven

För utvärderingen av sin verksamhet kan anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning själva välja utvärderingsmetod och utvärderingsobjekt. Enligt lagstiftningen är syftet med den egna utvärderingen att stödja en utveckling av utbildningen och att förbättra förutsättningarna för inlärning.

– Utvärderingsverksamheten ökar i bästa fall samarbetet och samverkan hos anordnarna samt på lokal och regional nivå, vilket ger synergifördelar som gagnar kvalitetsarbetet även hos små anordnare – och samtidigt eleverna, nämner utvärderingsrådet Elina Harjunen som en av fördelarna med kvalitetsarbetet. – Det är helt enkelt frågan om en naturlig del av anordnarens vardag.

I självvärderingen deltog 345 anordnare av totalt 381. Svarsprocenten var 90,6. Resultaten kompletteras av en analys som beskriver 43 anordnares utvärderingsdokument.

MER INFORMATION
utvärderingsrådet Elina Harjunen, tfn 029 533 5506, elina.harjunen@karvi.fi
enhetschef Anu Räisänen, tfn 029 533 5526, anu.raisanen@karvi.fi

Resultaten av utvärderingen offentliggörs 24.1.2017 kl. 12.15 i Posthusets auditorium i Helsingfors (Postgränd 1 C). Utvärderingsrapporten Arvioinnilla luottamusta publiceras på webbplatserna karvi.fi och laatukaytanteet.karvi.fi då presskonferensen börjar. En svensk översättning av rapporten Förtroende genom utvärdering ges ut i mars 2017.

Stäng