Kvalitetsstämpel till Metropolia Ammattikorkeakoulu – kvalitets- och ledningssystemet får beröm av den internationella auditeringsgruppen

Högre utbildning Virpi Pietiläinen

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 24 februari 2017. Kvalitetsstämpeln visar att yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Den internationella auditeringsgruppen gav beröm för att Metropolia har tydligt definierade mål, indikatorer, strukturer, system och resurser för att utveckla yrkeshögskolans kvalitet. Ansvaret för kvalitetshanteringen är fördelat på ett omfattande sätt, och det finns ett uppenbart engagemang för ständig utveckling av verksamheten.

”Det har skett en avsevärd utveckling i Metropolias kvalitetsarbete mellan auditeringarna. Särskilt tydligheten i systemet och kopplingen till strategin och kärnfunktionerna har blivit smidigare”, säger professor emeritus Ian Pirie, auditeringsgruppens ordförande.

Yrkeshögskolan följer systematiskt upp målen för verkningsfullheten av utbildningen, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt för den samhälleliga genomslagskraften. Ett särskilt omnämnande får utvecklingsarbetet med framtidsprognoser och den systematiska utvecklingen av onlineverktyg för kvalitetshantering.

En styrka är studentprojekten som genomförs i samarbete med arbetslivet

Metropolias valfria auditeringsobjekt var MINNO©, Metropolias innovationsprojekt. Varje studerande vid Metropolia deltar under sina studier i ett innovationsprojekt som genomförs i samarbete med arbetslivet. Projektet ger 10 studiepoäng och inlärningen sker i tvärvetenskapliga team. Enligt auditeringsgruppen är konceptet MINNO© en klar styrka som hjälper Metropolia att uppnå sina strategiska mål.

Auditeringsgruppens ordförande Pirie ger följande sammanfattning: ”Till utvecklingsmålen hörde sådana faktorer som är utmaningar i stora organisationer. Den tydligt definierade kvalitetspolitiken utgör en bro till det gemensamma utvecklingsarbetet, men i det praktiska genomförandet förekommer det variationer. Särskilt för de studerande är det viktigt att man förstår vikten av en individuell studieväg på samma sätt på olika håll i högskolan.”

Auditerinsgruppen rekommenderar för Metropolia att tydligt definiera de kvalitetshanteringsmetoder som ska genomföras på ett enhetligt sätt i hela organisationen. Det ska fortfarande finnas rum för implementering av områdes- eller enhetsspecifika metoder, men den ska vara kontrollerad, dokumenterad och gemensamt överenskommen.

Mer information

auditeringsgruppens ordförande, professor emeritus Ian Pirie, University of Edinburgh, Skottland, ian.pirie@ed.ac.uk

utvärderingsexpert Johanna Kolhinen, Nationella centret för utbildningsutvärdering, johanna.kolhinen@karvi.fi, 029 533 5534

Audit of Metropolia University of Applied Sciences 2017

Stäng