Kvalitetsstämpel till Saimaan ammattikorkeakoulu – långsiktig utveckling av kvalitetshanteringen har gett resultat

Högre utbildning Mirella Nordblad

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Saimaan ammattikorkeakoulu beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 24 februari 2017. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen har utvecklingen av kvalitetssystemet vid Saimaan ammattikorkeakoulu varit långsiktigt. I utvecklingsarbetet har man på ett framgångsrikt sätt utnyttjat både yrkeshögskolans interna utvärderingar och samarbetet med Karelia-ammattikorkeakoulu. Detta arbete har resultaterat i systematiska och etablerade kvalitetshanteringsrutiner som främjar utvecklingen av den examensinriktade utbildningen och uppnåendet av målen för den. Kvalitetssystemet fungerar bättre än vid den föregående auditeringen för sex år sedan.

Auditeringen visar att även förfaranden för hantering av projekt inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är systematiska. I varje projekt utarbetas till exempel en separat utvärderings- och responsplan för att få respons som kan användas för att vidareutveckla projektverksamheten.

Den internationella verksamheten är en styrka, men samverkan mellan lokala företag och internationella studerande bör främjas

Som valfritt auditeringsobjekt valde Saimaan ammattikorkeakoulu internationell verksamhet. Auditeringsgruppen ansåg att den internationella verksamheten vid yrkeshögskolan är stark.

-Den internationella verksamhetskulturen genomsyrar organisationen, vilket skapar en bra grund för att utveckla verksamheten i riktning mot högskolans strategiska vision som Finlands mest internationella högskola. Ett exempel på detta är den finskspråkiga utbildningen i bildkonst som har en mycket stark internationell prägel, säger Vesa Taatila, rektor för Åbo yrkeshögskola och ordförande för auditeringsgruppen.

Auditeringsgruppen identifierade också områden vad beträffar internationell verksamhet som högskolan borde utveckla. Yrkeshögskolan uppmuntras att utveckla metoder för samverkan mellan internationella studerande och företag. Detta skulle stödja internationaliseringen av lokala små och medelstora företag och integrera de internationella studeranden i regionen.

Saimaan ammattikorkeakoulus nya strategi har medfört fler kvalitativa mål än tidigare. Enligt auditeringsgruppen bör högskolan utveckla systematiska förfaranden för att samla in och analysera information om de kvalitativa målen samt för att utnyttja informationen som ett ledningsredskap. Ett utvecklingsområde som lyfts fram i auditeringsrapporten är att utnyttja den information som fås via inofficiella kanaler.

-För närvarande utnyttjar man inte nödvändigtvis information som fås från externa intressenter genom det dagliga samarbetet. Högskolan kunde ta fram förfaranden för ett systematiskt utnyttjande av information som en del av kvalitetssystemet. Det är dock viktigt att de nya rutinerna inte är alltför belastande, säger auditeringsgruppens ordförande Vesa Taatila.


Mer information:

Vesa Taatila, auditeringsgruppens ordförande, vesa.taatila@turkuamk.fi, tfn 050 598 5761

Touko Apajalahti, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering, touko.apajalahti@karvi.fi, tfn 029 533 5502

Stäng