Nytt projekt: Hur stöds skolspråket i de svenska skolorna?

Mirella Nordblad
Foto: Kari Kuukka

Utvärderingscentret kommer att utreda vilket stöd flerspråkiga elever i årskurs 1−6 får för sin språkliga utveckling i svenska skolor. Bakgrunden till utvärderingen är att elevernas hemspråksbakgrund blir allt brokigare. Samtidigt är också möjligheterna att använda svenska utanför skolan och hemmet begränsade på många orter.

Enligt de senaste uppgifterna om hemspråksbakgrunden i årskurs 1−6 har 40 % av eleverna både svenska och finska som hemspråk. Dessutom har 4 % finska som enda hemspråk och 5 % också något annat språk som hemspråk förutom svenska och finska. Sammantaget utgör de elever som inte är enspråkigt svenska hälften av alla elever i de svenska skolorna.

Projektledare Chris Silverström planerar den kommande utvärderingen tillsammans med en arbetsgrupp.

Det är särskilt viktigt att utvärdera i vilken mån lärarna tillämpar principerna för språkinriktad undervisning i praktiken. Är språklig medvetenhet över huvud taget en del av skolornas verksamhetskultur? säger projektledaren. ”Tanken är att vi också ska få en uppfattning t.ex. om hur två- och flerspråkiga elevers behov bemöts i den svenska skolan och hur lärare uppfattar att de lyckas då de undervisar dessa elever. För elever med invandrarbakgrund är det också skäl att lägga fokus på hur undervisningen i svenska som andraspråk ordnas”.

Målgrupper som under åren 2017−2018 kommer att få besvara enkäter är förutom klasslärare också elever, föräldrar, rektorer och bildningschefer.

Mer information ger Chris Silverström, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5531

En beskrivning av projektet Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenska skolorna.

Stäng