En kvalitetsstämpel till Hanken – en kvalitetskultur som strävar efter excellence genomsyrar högskolans verksamhet

Högre utbildning Mirella Nordblad

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en omauditering av Hanken Svenska handelshögskolan och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 13 mars 2017. Hankens kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Hankens förra auditering genomfördes under åren 2013–2014. Hanken uppfyllde inte de nationella auditeringskriterierna i den auditeringen. Utvecklandet av kvalitetssystemet krävde åtgärder av högskolan och en omauditering. I omauditeringen utvärderades Hankens kvalitetspolitik, kvalitetssystem och två utbildningsprogram.

Auditeringsgruppen ansåg att utvecklingsarbetet vid Hanken efter den förra auditeringen har varit framgångsrikt.

”Rektoratet har genomfört många åtgärder för att utveckla kvalitetssystemet, att koppla samman kvalitetsprocesser och att formalisera förfaranden. Högskolan har nu en bättre helhetssyn på kvalitetssystemet”, säger auditeringsgruppens ordförande, professor Jacques Lanarès från Lausannes universitet.

Hanken har främjat öppenhet och högskolegemenskapens medverkan i kvalitetskulturen genom att skapa nya verktyg och kommunikationstillfällen, att öka delaktighet i beslutsfattande processer och att förbättra kvalitetssystemets tydlighet och öppenhet. Mycket av den tysta kunskapen som nämndes i förra auditeringen är nu öppen.

Utbildningens arbetslivsrelevans främjar de studerandes karriärsutveckling

Det Integrerade kandidat- och magisterprogrammet och Master’s Programme in Intellectual Property Law utvärderades i auditeringen som exempel på kvalitetshanteringen av den examensinriktade utbildningen. Utbildningens kvalitet säkerställs och följs upp systematiskt. Auditeringsgruppen fick belägg på att högskolan har fungerande rutiner för att utveckla utbildningens kvalitet.

”De studerande värdesätter Hankens studiemiljö – den kollegiala atmosfären. Den nära kontakten mellan lärare och studerande gör det enkelt för de studerande att få stöd och de studerandes respons tas i beaktande i utvecklandet av verksamheten”, säger professor Lanarès.

Hanken fäster mycket uppmärksamhet vid utbildningens relevans för arbetslivet. Högskolan har ett nära samarbete med externa intressenter vilket har en positiv inverkan både på planeringen och genomförandet av utbildningsprogrammen och på de studerandes karriärsutveckling.

Kvalitetskulturen i Hanken kännetecknas av ett starkt engagemang för att uppnå resultat av hög kvalitet. I kvalitetskulturen pågår en förskjutning i fokus från internationella ackrediteringar till en bredare syn på kvalitetsprocesser. Hanken uppmuntras fortsätta utvecklandet av kvalitetshanteringen som baserar sig på högskolans egna behov och mål.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och högskolor har deltagit i auditeringarna.

Rapporten

 

För vidare information kontakta

Jacques Lanarès, auditeringsgruppens ordförande, tfn +41 79 901 32 86, jacques.lanares(at)unil.ch

Mirella Nordblad, projektledare, tfn +358 29 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Stäng