Kvalitetsstämpel till Försvarshögskolan – det heltäckande kvalitetssäkringssystemet är en styrka

Högre utbildning Virpi Pietiläinen

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Försvarshögskolan beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 13 mars 2017. Högskolans kvalitetssäkringssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Vid auditeringen konstaterades Försvarshögskolans kvalitetssäkringssystem vara både heltäckande och ha en verksamhetsstyrande funktion. Kvalitetssäkringssystemet omfattar högskolans alla grundläggande uppgifter, och kvalitetsförfarandena är väl förankrade i de olika delarna av högskolan. Högskolan har kvalitetsförfaranden för militärvetenskaplig undervisning och forskning, genomslagskraft i samhället samt förvaltning och stödtjänster. Dessa förfaranden stöder de behov och mål som är specifika för uppgifterna. Högskolans personal och, i den mån det behövs, studerande är bekanta med dessa förfaranden.

– Försvarshögskolans kvalitetskultur kan med fog beskrivas som stark och genuin. Till de mest positiva dragen i Försvarshögskolans kvalitetskultur kan räknas att hela högskolesamfundet är väl medvetet om målen för verksamheten och starkt engagerat i kvalitetsarbetet samt i högskolans värderingar och grundläggande uppgift, säger Mikko Luoma, forskningsdirektör vid Vasa universitet och ordförande för auditeringsgruppen.

Respons från personal, studerande och intressenter en integrerad del av verksamhetsutvecklingen

Vid auditeringen granskades tre utbildningsprogram mer detaljerat, varav högskolan valde två och auditeringsgruppen ett. Vid kvalitetssäkring av utbildningen vid högskolan tillämpas enhetliga principer och förfaranden i alla examina. En enhetlig undervisningsprocess styr systematiskt planeringen, genomförandet, utvärderingen och uppföljningen av verksamheten. Intressenterna är på ett exceptionellt övertygande sätt anknutna till kvalitetssäkringen genom olika arbetsgrupper och en rådgivande nämnd.

Försvarshögskolan har en väl etablerad kvalitets- och responskultur i vilket ingår ett mycket heltäckande responssystem, insamling av respons och självvärderingar. Personalen, de studerande och de viktigaste intressenterna deltar i kvalitetssäkringen på ett meningsfullt sätt. Behandlingen av respons från dem är en integrerad del av verksamhetsutvecklingen i hela organisationen.

Auditeringsgruppen ger också rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet vid Försvarshögskolan. Högskolan uppmuntras att framöver bygga upp nya, innovativa åtgärder samt förfaranden som stöder utveckling av en förstklassig utbildning och forskningsverksamhet. Det är också viktigt att göra den erhållna responsen mer verkningsfull och att stärka dess koppling till den reella verksamhetsutvecklingen. Dessutom skulle högskolan med fördel kunna utveckla rutiner för att göra de studerande mer involverade i planeringen och utvecklingen av utbildningsinnehållet och -metoderna.

Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor har deltagit i auditeringarna.

Auditering av Försvarshögskolan 2017

Mer information:

Mikko Luoma, forskningsdirektör, ordförande för auditeringsgruppen, tfn 050 408 8023 mikko.luoma(at)uva.fi

Tarja Frisk, projektledare för auditeringen, tfn 029 522 5504, tarja.frisk(at)karvi.fi

beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Stäng