Omauditering krävs av Diakoniyrkeshögskolan

Högre utbildning Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Diakoniyrkeshögskolan (Diak). Auditeringen genomfördes av en nationell auditeringsgrupp. Sektionen för utvärdering av högskolorna har utgående från auditeringsrapporten beslutat kräva att Diakoniyrkeshögskolan genomgår en omauditering. Omauditeringen genomförs inom cirka två till tre år efter att beslutet om omauditering fattades.

Föremål för auditeringen var Diaks kvalitetssystem som yrkeshögskolan tagit fram utgående från sina egna utgångspunkter och enligt sina egna mål.

Enligt auditeringsgruppen kvalitetssystemets viktigaste styrkor är att kvalitetskulturen är öppen och interaktiv, den har en naturlig koppling till strategin och den främjar verksamheten enligt de mest centrala riktlinjerna. Den värderingsbaserade orienteringen och den strategiska medvetenheten är djupt förankrade bland personalen. Diaks kvalitetssystem grundar sig på en verksamhetsmodell för ständig förbättring. Personalen är mycket väl förtrogen med cykeln för ständig förbättring (PDCA) som utgör kärnan i modellen och tillämpar de olika skedena i cykeln på ett naturligt sätt i sitt arbete. OSKE-verksamhetsmodellen stärker arbetslivsmotsvarigheten och det regionala samarbetet inom utbildningen och FUI-verksamheten. Med hjälp av läroplansreformen 2015 har man säkerställt att studerandena kan medverka i arbetslivsorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Enligt auditeringsgruppen bland annat följande rekommendationer framläggs för Diakoniyrkeshögskolan. Det mest centrala utvecklingsområdet som stärker kvalitetssystemets funktion är att förenhetliga responskulturen och att sammanställa en övergripande responskarta. Auditeringsgruppen uppmuntrar Diak att i samarbete med studerandena skapa ett responssystem där den erhållna informationen kan utnyttjas systematiskt för att utveckla studieperioderna, undervisningen och hela utbildningen. Studerandenas möjligheter att medverka i och påverka utvecklingen av utbildningsprocessen måste stärkas och göras mer mångsidiga. Som en del av utvecklingen av kvaliteten på verksamheten och i synnerhet utbildningen bör Diak fästa särskild uppmärksamhet vid att systematiskt utnyttja även den kvalitativa responsen. Diak bör på olika nivåer i organisationen systematisera analysen av den information som kvalitetssystemet generar för att den ska kunna användas mer effektivt till exempel för ledningens behov.

Enligt beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna kommer omauditeringen att fokusera på kvalitetssystemets koppling till strategisk ledning, examensinriktad utbildning, genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete. Vid omauditeringen granskas dessutom kvalitetssystemet som helhet.

Diak auditerades senast 2009. Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor deltar i auditeringarna.

Rapport:

Susanna Niinistö-Sivuranta, Pasi Ahoniemi, Kari Kiviniemi, Virpi Mattila, Jukka E. Mäkinen, Kirsi Mustonen & Kari Holm. Auditering av Diakoniyrkeshögskolan 2017. Julkaisut 9:2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Mer information:

Jouni Välijärvi, ordförande för sektion för utvärdering av högskolorna, tfn +358 50 5677210, jouni.valijarvi(at)jyu.fi

Susanna Niinisto-Sivuranta, ordförande för auditeringsgruppen, tfn +358 505115382, susanna.niinisto-sivuranta(at)helsinki.fi

Kirsi Mustonen, projektledare för auditeringen, tfn 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi

Beställning av rapporter: Arja Bilund, assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Stäng