Haaga-Helia har beviljats en kvalitetsstämpel

Högre utbildning Sara Juntunen

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Haaga-Helia ammattikorkeakoulu beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 16 juni 2017. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen är en av Haaga-Helias styrkor dess välfungerande strategiska ledning som utnyttjar en stor mängd information som produceras av kvalitetssystemet. Hela högskolesamfundet är engagerad i kvalitetsarbetet.

Yrkeshögskolans strategiska ledning får beröm av auditeringsgruppens ordförande, enhetschef Asta Wahlgrén från Jyväskylän ammattikorkeakoulu:

”Kvalitet har en mycket central roll i Haaga-Helias strategi och de utvalda uppföljningsindikatorerna främjar strategins genomförande och dess utvärdering. Indikatorerna reflekterar på ett utmärkt sätt såväl högskolans mission och vision samt andra behov inom högskolan.”

Auditeringsgruppen anser att det finns en stark fokus på pedagogiken i högskolans verksamhet. Det finns ett stort utbud av varierande undervisningsmetoder och lärmiljöer vid högskolan. Utbildningens kvalitetshantering är väletablerad och omfattar alla nyckelprocesser. I auditeringen granskades tre examensinriktade utbildningsprogram mera i detalj: Bachelor’s Programme in Business Information Technology, Bachelor’s Programme in International Business och Utbildningsprogrammet i serviceaffärsverksamhet (högre YH-examen). I de alla tre programmen är personalen engagerad i kvalitetsarbetet. Särskilt de två engelskspråkiga kandidatprogrammen var utmärkta exempel på fungerande kvalitetsarbete tillika med en stark fokus på pedagogiken och nära kontakter till näringslivet.

Auditeringsgruppen gav även Haaga-Helia rekommendationer för vidareutveckling av kvalitetssystemet. De interna arbetsgrupperna utgör för tillfället en komplex helhet som borde ses över och förenklas. I fortsättningen borde Haaga-Helia i sin utvecklingsverksamhet lägga mera vikt vid att prioritera, koordinera och lägga upp realistiska tidsplaner. På detta sätt kan man undvika situationer där flera utvecklingsåtgärder påbörjas samtidigt. Rollen för den nyligen etablerade FUI-stödtjänsterna bör förtydligas, och samma gäller FUI-verksamheten som helhet. Auditeringsgruppen anser att den översta ledningen borde tydligare definiera vad forskning och innovationsverksamhet vid Haaga-Helia är.

Haaga-Helia valde StartUp Schools kvalitetshantering som ett auditeringsobjekt. Entreprenörskap är i fokus i Haaga-Helias strategi och profil för 2016-2020 och StartUp School är ett verktyg för att sprida temat i hela högskolan. Personal och externa intressenter är involverade i StartUp Schools kvalitetshantering och till en del även studeranden.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och yrkeshögskolor har deltagit i auditeringarna.

Rapport:

Asta Wahlgrén, Birgit Kraus, Malcolm Hoare, Miia Kinnunen, Gramoz Shpendi, Kati Isoaho & Karl Holm 2017: Audit of Haaga-Helia University of Applied Sciences 2017. Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Mer information:

• Asta Wahlgrén, auditeringsgruppens ordförande, tfn 040 576 9372, asta.wahlgren(at)jamk.fi
• Kati Isoaho, projektledare för auditeringen, tfn 029 533 5519, kati.isoaho(at)karvi.fi
• beställning av rapporter: Arja Bilund, administrativ assistent, tfn 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Stäng