En kvalitetsstämpel till Åbo universitet – kvalitetssystemet fungerar avsevärt bättre än tidigare

Högre utbildning Sara Juntunen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en omauditering av Åbo universitet och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 16 juni 2017. Åbo universitetets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Åbo universitetets förra auditering genomfördes under åren 2014–2015. Åbo universitet uppfyllde inte de nationella auditeringskriterierna i den auditeringen. Utvecklandet av kvalitetssystemet krävde åtgärder av högskolan och en omauditering. I omauditeringen utvärderades universitetets kvalitetssystem som helhet, utvecklandet av kvalitetssystemet och genomslagskraft i samhället.

Auditeringsgruppen anser att Åbo universitet har systematiskt utvecklat sitt kvalitetssystem enligt den respons som gavs vid förra auditeringen.

”Åbo universitet har vidtagit flera åtgärder och som ett resultat av dessa åtgärder har universitetet nu ett mer heltäckande och transparent kvalitetssystem som fungerar avsevärt bättre”, säger auditeringsgruppens ordförande, professor Jari Niemelä från Helsingfors universitet.

Universitetet har utvecklat sitt kvalitetssystem och förnyat sin strategi som parallella processer. Som ett resultat av detta arbete är den nya strategin och kvalitetssystemet nu nära kopplade till varandra. Samtidigt har universitetet gjort systemet för verksamhetsplaneringen och -rapporteringen mer effektivt, vilket har gjort kvalitetshanteringen mer enhetligt över fakultets- och enhetsgränserna. Vidare har universitetet förnyat kvalitetshandboken och intranätet vilket har förbättrat kvalitetssystemets transparens i hela universitetsgemenskapen.

Inom utbildningen förnyar universitetet regelbundet undervisningsplanerna och utnyttjar respons från de studerande. Inom forskningen genomför universitetet regelbundet externa internationella utvärderingar, vilket auditeringsgruppen anser vara en god praxis. Vidare har universitetet inom de närmaste åren kraftigt utvecklat kvalitetshanteringen inom forskarskolan.

De studerandes karriärplanering stöds genom ett välfungerande mentorprogram

Vid den förra auditeringen 2015 ansågs samverkan med samhället som ett område som universitetet behövde vidareutveckla. I omauditeringen gav Åbo universitet bevis för att det på ett betydande sätt har förbättrat kvalitetshanteringen av samverkan med samhället som nu utgör en central del av kvalitetssystemet. De externa intressenterna är nu mer engagerade i kvalitetsarbetet än tidigare. Responsen från externa intressenter har haft en positiv inverkan på bland annat universitetets strategi och utvecklingen av undervisningsplanerna. Enligt auditeringsgruppen ett viktigt initiativ för att öka samverkan med externa intressenter är att man har infört rådgivande nämnder vid alla fakulteter.

”Universitetet har ett välfungerande mentorprogram, som stöder de studerandes placering i arbetslivet. Större vikt läggs vid arbetslivsfärdigheterna än tidigare. De studerande anser att de har bra möjligheter att medverka i utvecklandet av utbildningen och att deras respons har betydelse för verksamhetsutvecklingen”, säger professor Niemelä.

Universitetets kvalitetskultur är öppet och bygger på växelverkan

Enligt auditeringsgruppen är kvalitetskulturen, som är öppen och bygger på växelverkan, en av universitetets styrkor. Den interna dialogen har stärkts genom att rektoratet har besökt enheterna och rektorn har haft regelbundna möten med representanter för studentkåren. Tack vare en delaktig strategiprocess är personalen väl förtrogen med de gemensamma strategiska målen och starkt engagerade i dem.

Universitetet har tydliga planer på hur kvalitetssystemet ska vidareutvecklas. Åbo universitet uppmuntras fortsätta utvecklandet av kvalitetshanteringen som baserar sig på sina egna behov och mål.

Alla finländska högskolors kvalitetssystem har auditerats

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och högskolor har deltagit i auditeringarna. Den andra auditeringsomgången börjar närma sitt slut och den tredje auditeringsomgången påbörjas 2018.

Rapport:

Jari Niemelä, Agneta Bladh, Martin Galevski, Leena Sarvaranta, Sirpa Moitus & Marja-Liisa Saarilammi 2017: Re-audit of the University of Turku 2017. Nationella centret för utbildningsutvärdering

För vidare information kontakta:

Jari Niemelä, auditeringsgruppens ordförande, tfn 029 415 7849, jari.niemela(at)helsinki.fi

Sirpa Moitus, projektledare, tfn 029 533 5518, sirpa.moitus(at)karvi.fi

Stäng