Lapplands Yrkeshögskola har beviljats en kvalitetsstämpel

Högre utbildning Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Lapplands Yrkeshögskola och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 augusti 2017. Högskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Enligt auditeringsgruppen har Lapplands Yrkeshögskola systematiska och etablerade rutiner för att utvärdera och utveckla kvalitetssystemet. Strategiinriktade mål framgår klart av högskolans kvalitetssystem och grundläggande uppgifter. Kvalitetshanteringen fungerar väl i den examensinriktade utbildningen och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI).

– Genom sitt kvalitetssystem kan yrkeshögskolan identifiera styrkor och utvecklingsområden på ett effektivt sätt. Ansvarsområdena i kvalitetssystemet är klart definierade och personalen som är engagerad i kvalitetsarbetet uppfattar kvalitetshanteringen som en del av det dagliga arbetet. Kvalitetssystemet producerar relevant information för behov inom den strategiska ledningen och verksamhetsstyrningen. Yrkeshögskolan har skapat utmärkta förfaranden som stärker och säkerställer integrationen av FUI-verksamheten och undervisningen, säger Pekka Hulkko, direktör från Centria-ammattikorkeakoulu och ordförande för auditeringsgruppen.

Vid auditeringen av kvalitetssystemet granskades tre examensprogram mer detaljerat. Lapplands Yrkeshögskola har tagit fram god praxis för att upprätthålla kvaliteten i alla utbildningsprogram. Särskilt i examensprogrammet för främjande av hälsa (högre YH-examen) är kvalitetshanteringen ett utmärkt stöd för planeringen och genomförandet av utbildningen.

Medverkan av studerandena och alumnerna bör stärkas

Auditeringsgruppen ger också rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet. Medverkan av studerandena och alumnerna i utvecklingen av kvalitetssystemet bör stärkas. Studerandenas förståelse av deras roll i kvalitetsarbetet bör fördjupas genom en bredare orientering i verksamheten i yrkeshögskolans utvecklingsgrupper. Också dialogen mellan ledningen och studentkåren kunde vara mer systematisk och aktiv än nu. Informationen till studeranden om effekter av studeranderespons bör utvecklas. Yrkeshögskolan bör också fortsätta arbetet med att förenhetliga kvalitetssystemet.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005. Den andra auditeringsomgången börjar närma sitt slut och den tredje auditeringsomgången påbörjas 2018.

Rapporten:

Lapin ammattikorkeakoulun auditointi 2017 (Auditering av Lapplands Yrkeshögskola 2017)

Mer information:

* Pekka Hulkko, ordförande för auditeringsgruppen, tfn. 044 725 0047, pekka.hulkko(at)centria.fi

* Jani Goman, projektledare för auditeringen, tfn. 029 533 5505. jani.goman(at)Karvi.fi

* Beställning av rapporter: assistent Anu Lehikko, tfn. 029 533 5503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Stäng