Handboken för auditeringar av högskolor 2018-2024 har publicerats

Högre utbildning Mirella Nordblad

Auditeringsmodellen för finländska högskolor förnyas inför auditeringsomgången 2018–2024. I den nya auditeringsmodellen betonas genomslagskraft i samhället och studentcentrerad utbildning. Samtidigt blir auditeringsprocessen mer transparent med hjälp av en digital plattform, och högskolorna uppmuntras att tillämpa benchlearning.

För att högskolornas verksamhet ska utvecklas krävs det att högskolorna hela tiden följer upp och utvecklar verksamhetens kvalitet. Auditeringen hjälper högskolorna att nå de egna strategiska målen. Samtidigt engageras personalen, de studerande och intressenterna i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet.

Auditeringsmodellen för högskolor förnyas nu för att kvalitetsuppfattningarna ska utvecklas så att de motsvarar de framtida behoven. Högskolornas viktiga genomslagskraft i samhället kan ta sig uttryck i form av bland annat bildning, välfärd, kreativ forskning som skapar ny information, aktivt deltagande i regionalt utvecklingsarbete eller förbättrad konkurrenskraft. Kreativ verksamhet och en ständig dialog är centrala faktorer även framöver när man utvärderar vilken betydelse utbildningen har på den omgivande världen.

Auditeringshandbok för högskolorna 2018-2024