Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de finlandssvenska skolorna?

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Mirella Nordblad

 

Insamling av information pågår ute i skolorna

I slutet av september skickades enkäter ut till de svenskspråkiga skolorna med undervisning i årskurs 1–6. Enkäterna riktades till utbildningsanordnare, rektorer och klasslärare.

Insamlingen av information sker inom utvärderingscentrets projekt Hanteringen av två- och flerspråkighet i de svenskspråkiga skolorna. Ett av målen med projektet är utreda vilket stöd två- och flerspråkiga elever i årskurs 1–6 får för sina språkliga utveckling.

Utvärderingen ska ge svar på flera frågor. Hur är det med resurserna för två- och flerspråkigheten i våra skolor? Hur genomför lärarna språkinriktad undervisning? Hur skapas en språklig medvetenhet i klassrummet och i skolan överlag? Finns det behov av fortbildning? Hur fungerar läromedlen? Hur syns språklig medvetenhet och språkinriktad undervisning hos ledningen och i de centrala styrdokumenten?

Svarstiden är till slutet av oktober, och det har redan kommit in en hel del svar. I november skickas ytterligare en enkät till de klasslärare som jobbar med flerspråkiga elever. I ett senare skede samlas också information av vårdnadshavarna.

Själva analysarbetet påbörjas i januari 2018 och hela projektet planeras vara klart i december samma år.

Projektbeskrivning

Utvärderingsplan

För vidare information om projektet

Utvärderingsexpert Jan Hellgren fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn +358 29 533 5531

Stäng