Undervisnings- och kulturministeriet har fattat ett beslut om tillstånden för särskild utbildningsuppgift för gymnasieutbildningen – NCU bedömde de sökandes verksamhetsförutsättningar

Gymnasieutbildning Sara Juntunen

Undervisnings- och kulturministeriet fattade ett beslut om tillstånden för en särskild utbildningsuppgift den 26 oktober 2017. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har bedömt verksamhetsförutsättningarna för gymnasier som ansökt om tillstånd för en särskild utbildningsuppgift. Utbildningen enligt tillstånden inleds den 1 augusti 2018.

Bedömningen gällde utbildningsanordnarnas särskilda utbildningsuppgifter för gymnasieutbildningen och förutsättningarna för dessa, men även riksomfattande utvecklingsuppgifter. Separata ansökningar lämnades in för dessa två uppgifter. Bedömningen bygger på ändringar som gjorts i lagstiftningen och i vilka ingår bland annat preciserade bestämmelser om beviljandet av en särskild utbildningsuppgift och finansiering för den, om ministeriets behörighet och om kriterierna för beviljandet.

Eftersom en särskild utbildningsuppgift innebär att ett eller flera läroämnen eller studiehelheter betonas, är det nödvändigt att i undervisningen kunna avvika från gymnasiets gällande timfördelning och från grunderna för gymnasiets läroplan. En del av de gymnasier som fått en särskild utbildningsuppgift kan också beviljas en riksomfattande utvecklingsuppgift. Utgångspunkten när uppgiften beviljas är att det finns ett riksomfattande behov av att utveckla undervisningsinriktningen i fråga och att aktören har förutsättningar och förmåga att fungera som riksomfattande utvecklare av den egna undervisningsinriktningen. Uppgiften är förenad med skyldighet att utveckla och dela med sig av sin kompetens i hela landet.

Det kom in 131 ansökningar om tillstånd för en särskild uppgift och 66 ansökningar om tillstånd för en riksomfattande utvecklingsuppgift. Det fanns totalt 11 kategorier av särskilda utbildningsuppgifter som kunde sökas. Bedömningen av verksamhetsförutsättningarna grundade sig på material som utbildningsanordnarna lämnade in i samband med ansökan om tillstånd och som bedömdes i enlighet med i förväg fastställda bedömningskriterier. Bedömningskriterierna grundade sig på 4 a § i gymnasielagen och 14 a § i gymnasieförordningen. Som bedömare för grupperna av särskilda utbildningsuppgifter fungerade 2–3 oberoende personer som var experter på gymnasieutbildningen och på den särskilda utbildningsuppgiften i fråga. Av dem som bedömde de svenskspråkiga gymnasiernas ansökningar om tillstånd var en expert på den svenskspråkiga gymnasieutbildningen. Varje ansökan bedömdes av två personer.

Undervisnings- och kulturministeriet svarade för ansökningsförfarandet i anknytning till den särskilda utbildningsuppgiften. Ministeriet utarbetade anvisningar och formulär för ansökan, och våren 2017 informerade ministeriet anordnarna av gymnasieutbildning om ansökan om en särskild utbildningsuppgift och om tidsschemat för beslutsfattandet, om bedömningsgrunderna samt om grunderna och förfarandet för beviljandet av tillstånd. Vid behov gav ministeriet också råd i frågor som gällde ansökan, och om det saknades väsentliga aspekter i ansökningarna begärde ministeriet tilläggsinformation av de sökande.

Kriterierna för bedömningen

Vid bedömning av förutsättningarna beaktades
• det riksomfattande och det regionala behovet av utbildning och särskild utbildning
• de yrkesmässiga förutsättningarna för utbildningen
• de ekonomiska förutsättningarna.

Följande centrala kriterier användes vid bedömning av ansökningarna om tillstånd för en särskild utbildningsuppgift:
• det riksomfattande utbildningsbehovet främjar särskild kompetens och stärker den nationella kompetensreserven
• det riksomfattande och regionala ansökandet till utbildning och utbildningens tillgänglighet, studerandenas behov att kombinera gymnasieutbildning med en stark specialisering eller ett specialintresse och behov att skapa individuella studievägar, utbildningens efterfrågan
• personalens behörighet, särskilda kompetens och tillräcklighet, utveckling av personalen, lokalernas och redskapens lämplighet, utbildningsutbudet enligt den särskilda utbildningsuppgiften och läroplanernas lämplighet, utvecklandet av verksamheten och studerandenas möjligheter att delta i och påverka hur undervisningen och utbildningen utvecklas, sökandens samarbetsnätverk och verksamhetens genomslagskraft samt verksamhetskultur, sökandens beredskap att rikta resurser till skötseln av den särskilda utbildningsuppgiften, förmågan att sköta uppgiften på längre sikt och utbildningsanordnarens solvens
• andra eventuella omständigheter som är väsentliga med tanke på den särskilda utbildningsuppgift som söks

Vid bedömning av ansökningarna om tillstånd för en riksomfattande utbildningsuppgift beaktades följande:
• det riksomfattande behovet att utveckla den undervisningsinriktning som den särskilda utbildningsuppgiften avser
• sökandens förutsättningar och förmåga att fungera som riksomfattande utvecklare av den egna undervisningsinriktningen
• ett brett och mångsidigt undervisningsutbud enligt den särskilda utbildningsuppgiften
• samarbetsnätverkens omfattning
• utvecklingsverksamhetens riksomfattande betydelse och genomslagskraft samt tillgänglighet
• andra omständigheter som är betydelsefulla med tanke på utvecklandet

För bedömningsprojektet tillsatte NCU en expertgrupp med följande medlemmar: undervisningsrådet, enhetschef Tiina Tähkä från Utbildningsstyrelsen, professor, föreståndare Jouni Välijärvi från Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och ordförande Kyösti Värri från Pro Lukio ry. Gruppens uppgift var att stödja projektet och säkerställa att bedömningen framskrider.

Hos en del av sökandena gjordes en extern revision i syfte att kontrollera de ekonomiska förutsättningarna. Vid granskning av de ekonomiska förutsättningarna noterades utifrån den tillgängliga informationen inga betydande problem hos någon av anordnarna.

För att få stöd för bedömningen begärde NCU dessutom utlåtanden av olika sakkunniga aktörer om de kvalitativa och kvantitativa behoven i fråga om de särskilda utbildningsuppgifterna. Utlåtanden gavs av Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, LUMA-center Finland, Olympiakommittén, Företagarna i Finland och Konstuniversitetet.

Rapport (på finska)

Ytterligare information:

Utvärderingsexpert Mika Puukko, tfn 029 533 5522, mika.puukko@karvi.fi

Enhetschef Anu Räisänen, tfn 029 533 5526, anu.raisanen@karvi.fi

Stäng