Utbildningen inom sjöfartsbranschen utvärderades – kvalitetshanteringen fyller de internationella kraven

Högre utbildning, Yrkesutbildning Virpi Pietiläinen

Utbildningen inom sjöfartsbranschen i Finland regleras genom internationella sjöfartsorganisationens (International Maritime Organization, IMO) STCW-konvention (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Enligt STCW-konventionen ska IMO utifrån en oberoende utvärdering godkänna utbildnings- och behörighetssystemet samt respektive organisationernas kvalitetssystem i varje enskilt land. Utvärderingarna ska genomföras minst vart femte år.

Utbildningen inom sjöfartsbranschen i Finland har tidigare utvärderats 1998, 2002, 2007 och 2012. De tidigare utvärderingarna utfördes som ett samarbete av Sjöfartsverket, Utbildningsstyrelsen samt Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering. Den senaste utvärderingen 2017 genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering i samarbete med Trafiksäkerhetsverket.

Enligt utvärderingen har de utbildningsenheter som ordnar utbildning inom sjöfartsbranschen för det mesta fungerande kvalitetssystem och -förfaranden för utbildning som uppfyller åtminstone STCW-konventionens kvalitetskriterier, och utbildningsenheterna uppfyller de krav som fastställs i STCW-konventionen.

På basis av utvärderingen anknyter de centrala styrkorna till undervisningspersonalens yrkeskompetens, den praktiskt inriktade utbildningen, utbildningsplaneringen och kvalitetssystemen. De centrala utvecklingsområdena gällde handledd praktik, säkerställande av lärarnas och arbetsplatshandledarnas kompetens, kvalitetssystem och rekrytering av studerande.

Rapporten:

Utvärdering av utbildningen inom sjöfartsbranschen

Mer information:

Mirella Nordblad, tfn 02953 35541, fornamn.efternamn@karvi.fi

Aila Korpi, tfn 02953 35536, fornamn.efternamn@karvi.fi

Touko Apajalahti, tfn 02953 35502, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng