Första utvärderingen av kommande ungdoms- och fritidsinstruktörers inlärningsresultat klar – kunnandet mycket bra

Yrkesutbildning Virpi Pietiläinen

Enligt vitsorden i yrkesproven inom ungdoms- och fritidsinstruktion behärskade de studerande de olika föremålen för bedömning mycket väl. Nästan alla yrkesprov genomfördes i arbetslivet, och kvinnor och män klarade sig lika bra i dem. I och med reformen av yrkesutbildningen ersätts examen nästa år med grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat inlärningsresultaten inom grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion. I utvärderingen undersöktes de som inlett sina studier för avläggande av den yrkesinriktade grundexamen hösten 2013, och deras resultat följdes till våren 2016. Som utvärderingsmaterial användes vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskrev hur yrkesproven ordnades. Utvärderingen omfattade totalt 16 utbildningsanordnare och nästan 400 studerande. Resultaten i utvärderingen offentliggjordes den 11 december 2017.

Arbetsmetoderna var man bra på, det teoretiska kunnandet var lite svagare

Cirka två tredjedelar (65 %) av de studerande fick vitsordet berömliga för yrkesprovet, 31 % goda och 4 % nöjaktiga. Det vanligaste vitsordet var berömliga i alla föremål för bedömning utom i behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet.

De studerandes kunnande var på nästan samma nivå i följande föremål för bedömning: behärskande av arbetsprocessen, behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material samt nyckelkompetenser för livslångt lärande. Men i behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet fick de sämre vitsord än i de övriga föremålen för bedömning. I vart tredje yrkesprov var vitsorden i alla föremål för bedömning berömliga.

Mellan könen fanns det inga skillnader i vitsord. I motsats till utvärderingar av många andra yrkesinriktade grundexamina varierade vitsorden för yrkesproven inte nämnvärt med yrkesprovsplats.

Nästan alla yrkesprov genomfördes i arbetslivet redan före reformen

Vid ingången av året 2018 trädde reformen av yrkesutbildningen i kraft, vilket innebär att lärandet på arbetsplatserna kommer att öka. Den största styrkan inom utbildningen för examen i ungdoms- och fritidsinstruktion är att den är arbetslivsorienterad och att största delen av yrkesproven, 90 %, genomförs i arbetslivet redan nu.

– Majoriteten av yrkesproven på arbetsplatser genomförs inom den offentliga sektorn, bland annat på ungdomsgårdar och i skolor. Innehållen beror på vilken examensdel som yrkesprovet gäller, men med en viss generalisering kan sägas att de gäller planering och handledning av olika klubbar och aktiviteter för olika målgrupper, säger utvärderingsplanerare Jukka Jalolahti.

Det finns god tillgång på sådana platser för inlärning i arbetet och yrkesprov som uppfyller examensmålen. Största delen av de studerandes yrkesprov motsvarade kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Även de specialstuderande genomförde sina yrkesprov nästan utan undantag på arbetsplatser.

– Materialet visade att de specialstuderande till stor del utförde samma uppgifter som de övriga studerande. I materialet fanns det i praktiken inte alls några anpassade yrkesprov, berättar Jalolahti.

De processer som finns för ordnande av yrkesproven och för kvaliteten är i genomsnitt på nivån ”under utveckling”, men hos vissa på nivån ”väl utvecklat”. Så gott som alla yrkeslärare var pedagogiskt behöriga. När det gäller deltagande i arbetslivsperioder observerades variation mellan anordnarna. 33 % av anordnarna uppgav att ingen av de heltidsanställda yrkeslärarna för grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion hade deltagit i en arbetslivsperiod under de senaste fem åren. En femtedel av anordnarna uppgav däremot att alla heltidsanställda yrkeslärare hade deltagit i arbetslivsperioden under denna tidsperiod.

Det konstaterades också finnas utvecklingsbehov inom utbildningsanordnarnas insamling och utnyttjande av uppföljnings- och responsinformation om yrkesproven. Utvecklingsbehov fanns i synnerhet i fråga om att göra den sporadiska insamlingen och behandlingen av respons systematisk.

Utbildningen leder till yrket ungdoms- och fritidsinstruktör. Av de studerande är cirka 65 % kvinnor. Området är ganska litet, endast cirka 400 nya studerande per år inleder studier. Av dem som meddelat detta som första alternativ får de flesta studieplats. I yrkesutbildningens nya examensstruktur, som träder i kraft den 1 augusti 2018, ersätts grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion med grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Den nuvarande examen blir då en del av en större helhet.

Rapporten:

Jalolahti, J., Stylman, V., Räkköläinen, M. & Kilpeläinen, P. Ammatillinen osaaminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa. Julkaisut 25:2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Ytterligare information:

utvärderingsplanerare Veera Stylman, tfn 029 533 5555 fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng