Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämndens kansli blir fristående enheter under Utbildningsstyrelsen

Virpi Pietiläinen

Pressmeddelande

Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämndens kansli blir vid årsskiftet fristående enheter under Utbildningsstyrelsen. Ämbetsverkens uppgifter och ansvarsområden förblir desamma som tidigare.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) samt utvärderingsrådet och sektionen för utvärdering av högskolorna som fungerar i samband med centret och Studentexamensnämnden och dess kansli sköter också i fortsättningen om sina uppgifter som självständiga myndigheter. De fattar beslut angående utförandet av utvärderingar och genomförandet av studentexamen i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom styrs NCU:s utvärderingsverksamhet av utvärderingsplanen som föreslagits av utvärderingsrådet och fastslagits av Undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsen erbjuder de fristående enheterna de administrativa tjänster och stödtjänster enheterna behöver. Budgetanslagen förblir separata.

Med reformen strävar man till att förenhetliga de administrativa tjänsterna och stödtjänsterna så att Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämnden i fortsättningen ännu bättre kan koncentrera sig på att sköta sina mest centrala uppgifter. Organisationsmodellen med fristående enheter säkerställer studentexamens och utvärderingsverksamhetens oavhängighet också i fortsättningen.

– Det är viktigt att arbetsfördelningen säkerställer oavhängigheten och att rollfördelningen mellan de tre aktörerna är fullständigt klar. Detta möjliggör ett nära samarbete, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

NCU utvärderar självständigt utbildningen också i framtiden

– Reformen inverkar inte på utbildningsutvärderingen. NCU utför och utvecklar en föregripande och effektiv utvärderingsverksamhet självständigt i nära samarbete med tidigare och nya intressegrupper, understryker NCU:s direktör Harri Peltoniemi.

Nationella centret för utbildningsutvärdering utgör också i fortsättningen en självständig myndighet som ansvarar för den nationella utvärderingen av undervisning och utbildning. Centrets verksamhet omfattar hela det finländska utbildningssystemet från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

Målet med utvärderingen är att utveckla utbildningsverksamheten, stöda inlärning och säkerställa utbildningens kvalitet. Utvärderingarna ger dessutom information som kan användas av lokala, regionala och nationella beslutsfattare, vid utvecklingsarbete och vid internationella jämförelser.

Studentexamens oavhängighet och tillförlitlighet garanteras också i fortsättningen

– Studerandena och gymnasierna förbereder sig för studentexamen på samma sätt som tidigare, säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä.

Studentexamensnämnden ansvarar för styrningen, ordnandet och verkställigheten av studentexamen. Nämnden ger föreskrifter angående innehållet i proven, arrangemangen kring proven och bedömningen av proven. Undervisnings- och kulturministeriet utser nämndens medlemmar för tre år i taget.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av examen samt nämndens administration. Nämnden och dess kansli ansvarar även i fortsättningen för ordnandet av studentexamen och för studentexamens oavhängighet och tillförlitlighet.

Mer information

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör, Utbildningsstyrelsen, tel. 029 533 1600, olli-pekka.heinonen@oph.fi

Harri Peltoniemi, direktör, Nationella centret för utbildningsutvärdering, tel. 029 533 5532, harri.peltoniemi@karvi.fi

Tiina Tähkä, generalsekreterare, Studentexamensnämnden, tel. 029 533 8201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Stäng