Karelia-ammattikorkeakoulu har beviljats en kvalitetsstämpel – de förenklade processerna har gjort kvalitetsarbetet smidigt

Högre utbildning Touko Apajalahti

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 29 januari 2018. Kvalitetsstämpeln visar att yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Auditeringsgruppen ger beröm för hur närhetsprincipen tillämpas vid högskolan. Olika slags frågor åtgärdas på den närmaste nivån och det finns en låg tröskel för att ta itu med problem.

”Närhetsprincipen främjar utvecklande respons och stärker aktörernas tro på sina möjligheter att påverka.”, säger Vesa Taatila, rektor för Åbo yrkeshögskola och ordförande för auditeringsgruppen.


Kvalitetsarbetet anses vara ändamålsenligt och en del av vardagen på Karelia

Kvalitetssystemet omfattar högskolans samtliga grundläggande uppgifter och ger utrymme att beakta särdragen hos dessa. Förfaranden för projekthantering och det för FUI-verksamheten viktiga ”projektportfölj” -verktyget ger bra stöd för ledningen. Kvalitetshanteringen av genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete bygger på en systematisk modell för hantering av samarbetspartners.

Karelias valfria auditeringsobjekt var Säkerhetsledningen, som är förankrad i all verksamhet på Karelia. Enligt auditeringsgruppen är Karelias säkerhetsverksamhet praktiskt inriktad och den implementeras i nära samarbete med centrala intressenter. Säkerhetssystemet kan reagera snabbt på avvikelser och verksamheten utvecklas systematiskt.

Ordföranden Vesa Taatila sammanfattar: ”De områden som högskolan behöver vidareutveckla är studerandes medverkan i kvalitetsarbetet samt internationalisering. När det gäller de studerande är en viktig utmaning att inkludera dem i utvecklingsarbetet i större omfattning i högskolan, inte endast inom utbildningsprogrammen. Det internationella perspektivet återspeglas i Karelias strategi, men det har ännu ingen rent konkret förankring i kvalitetssystemet.”

Auditeringsgruppen rekommenderar att högskolan funderar på hur framtidsprognostisering kan inkluderas i högskolans modell för kvalitetsutveckling samt att utveckla involverande arbetsmetoder som uppmuntrar de studerande att delta i kvalitetsarbetet.

Rapporten

Mer information

Vesa Taatila, auditeringsgruppens ordförande, rektor för Åbo yrkeshögskola, vesa.taatila@turkuamk.fi,

Touko Apajalahti, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering, touko.apajalahti@karvi.fi, 029 533 5534

 

Stäng