Kvalitetsstämpel till Uleåborgs universitet – styrkan är strategiskt ledarskap inom kvalitetshantering

Högre utbildning Touko Apajalahti

Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Uleåborgs universitet och har beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 28 februari 2018. Uleåborgs universitets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna gällande högskolornas kvalitetshantering.

Kvalitetssystemets centrala styrka är att ledningsgruppen leder kvalitetssystemet strategiskt samt att personalen, studeranden och externa intressenter deltar aktivt i implementeringen av systemet. Universitetet har även utvecklat kvalitetssystemet systematiskt.

”Utarbetandet av universitetets forskningsstrategi som betonar fem fokusområden och förnyelsen av forskningsorganisationen har grundat sig på omfattande utvärdering av forskningen, utredning av forskningsgruppernas kompetens och beaktande av såväl globala som regionala utmaningar”, konstaterar Ellen Hazelkorn, ordförande för den internationella auditeringsgruppen.

Enligt auditeringen stöds kvalitetshanteringen av ett gott arbetsklimat med omfattande samarbete och stort förtroende samt ett professionellt ordnat stöd till personal och studerande genom förändringsprocesserna.

Auditeringsgruppen rekommenderar att universitetet fäster mer vikt vid att utveckla kvalitetssystemet så att det blir mer enhetligt i alla enheter och att systemet blir mer jämförbart mellan universitetets olika grundläggande uppgifter.

”Särskilt viktigt är att säkerställa universitetsgemenskapens bredare intuitiva ägarskap i fråga om kvalitet i stället för att allt mer fokusera på beskrivning av system och utveckling av anvisningar”, betonar Ellen Hazelkorn, ordförande för auditeringsgruppen.

Även vid utveckling av de pedagogiska metoderna borde större vikt fästas vid att garantera en mer studentcentrerad lärupplevelse för alla studerande och vid att lösa utmaningarna som gäller genomströmning av studerande.

 Rapporten

Mer information

Auditeringsgruppens ordförande, Ellen Hazelkorn, ellen.hazelkorn@dit.ie, +353 87 247 2112

Utvärderingsexpert, Touko Apajalahti, Nationella centret för utbildningsutvärdering, touko.apajalahti@karvi.fi, +358 29 533 5502

 

Stäng