En kvalitetsstämpel till Yrkeshögskolan Arcada – en god kvalitetskultur som inkluderar studerande är högskolans styrka

Mirella Nordblad

En nordisk auditeringsgrupp tillsatt av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Yrkeshögskolan Arcada. NCU har beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 mars 2018. Arcadas kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Auditeringsgruppen anser att en gemensam och välförankrad kvalitetskultur skapar en god grund för kvalitetsutvecklingen av verksamheten vid Arcada. Det individuella ansvaret markeras starkt och kvalitetsutvecklingen sker så nära verksamheten och de studerande som möjligt.

– Högskolan har arbetat kreativt och systematiskt med att efterfråga de studerandes synpunkter. De synpunkter som lämnas från studerande och även externa intressenter får i stor utsträckning genomslag i utveckling av verksamheten, säger Ingegerd Palmér, ordförande för auditeringsgruppen.
Arcada har målmedvetet arbetat med att förbättra genomströmningen och högskolan får beröm för de systematiska sätt som den följer upp de studerandes prestationer och erbjuder stöd till de studerande.

Arcada har tagit itu med många av rekommendationerna från den föregående auditeringen 2011. Bland annat har styrningen, informationen, stödet och uppföljningen beträffande forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten förbättrats.

Arcada bemödar sig om att möta arbetslivets behov

I auditeringen granskades tre utbildningar mer i detalj. Utbildningen i fysioterapi och International Business Management fick av auditeringsgruppen det högsta betyget. Kvalitetsutvecklingen av dessa utbildningar vilar på systematiska och väl inarbetade kvalitetsrutiner. Lärarna och de studerande samverkar med stort engagemang i kvalitetsutvecklingen och utbildningarnas arbetslivsrelevans säkerställs systematiskt.

Auditeringsgruppen gav också Arcada rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet.
 

– Högskolans övergripande samhälleliga målsättningar bör konkretiseras. De kan då bättre kommuniceras, mätas och följas upp och därmed öka högskolans genomslagskraft i samhället, anser Palmér.

Enligt auditeringsgruppen bör Arcada även systematisera återkopplingen till de studerande gällande åtgärderna med anledning av deras synpunkter.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och högskolor har deltagit i auditeringarna.

Auditeringsgruppens rapport


Mer information

Ingegerd Palmér, auditeringsgruppens ordförande, ingegerd.palmer(at)gmail.com
Mirella Nordblad, projektledare för auditeringen, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Beställning av rapporter

Anu Lehikko, assistent, 029 533 5503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Stäng