Kvalitetsstämpel till Oulun ammattikorkeakoulu – morgnar för delning av god praxis och projektträffar fick beröm

Suvi Skantz

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Oulun ammattikorkeakoulu och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 mars 2018. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen är utvecklingen av kvalitetssystemet i Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) omfattande och långsiktigt. Kvalitetssystemet vid OAMK är öppet för alla och omfattar hela högskolans verksamhet. Yrkeshögskolans interna utvärderingar har utnyttjats i arbetet för att utveckla systemet. Systematiska och etablerade kvalitetsrutiner främjar utvecklingen av examensinriktad utbildning och uppnåendet av målen för utbildningen.

Gemensamma värderingar och kontinuerlig utveckling grunden för kvalitetssystemet

Enligt auditeringen utgörs grunden för Oulun ammattikorkeakoulus kvalitetspolititk av gemensamma värderingar som är gemenskap, partnerskap med arbetslivet, utvecklingsvillighet och effektivitet. En verksamhet i enlighet med värderingarna är en viktig och synlig del för högskolegemenskapen. Även hela den centrala utvecklingsverksamheten är kopplad till de överenskomna värderingarna. Omfattande information för utveckling av verksamheten har fåtts särskilt genom interna auditeringar och självvärderingar.

Kvalitetssystemet utgår vid OAMK från en cirkel för kontinuerlig utveckling. Enligt auditeringsgruppen utgör systemet en enhetlig och fungerande helhet som stöder organisationen. Enligt auditeringen är särskilt morgnar för delning av god praxis, pulsmätningar, ledningens kvalitetsgenomgång och projektträffar god praxis och bra initiativ vid OAMK.

Jämfört med den tidigare auditeringen som genomfördes 2012 har arbetsätten och verksamhetskulturen vid OAMK blivit klart enhetligare tack vare en organisationsändring. Samtidigt har man i servicenheterna anpassat sig till ett mindre antal anställda.

Engagemang i kvalitetsarbete samt entusiastisk och diskuterande atmosfär är styrkor

Högskolan fick beröm för att olika aktörers roller och ansvar beskrivs tydligt och omfattande i dess kvalitetssystem. Man har fäst särskild vikt vid ansvarsbeskrivningar och ledningsgruppen och cheferna är starkt engagerade i kvalitetsarbetet. Personalens engagemang i kvalitetsfrågor visade sig särskilt via den egna högklassiga verksamheten. Enligt auditeringsgruppen kunde emellertid personalens engagemang till hela OAMK:s kvalitetshantering tydliggöras jämfört med nuläget.

I många av Oulun ammattikorkeakoulus funktioner betonades gemenskap samt och gemensamma aktiviteter som viktiga påverkanskanaler. Vid OAMK råder också en entusiastisk, öppen och diskuterande atmosfär. Den respons som fås via diskussioner är emellertid inte en del av det responssystem som högskolan själv definierat, och man har inte skapat ett systematiskt sätt att hantera responsen. Responsinformationens genomslag i verksamheten kunde förstärkas genom att utveckla hanteringen av den responsinformation som fås av studerande och externa intressenter samt genom att utnyttja informationen i utvecklingen av hela högskolan.

Internationalisering och innovativt arbete via Oamk LABs-lärmiljön

I Oamk LABs-lärmiljö, ett auditeringsobjekt som högskolan valt själv, utvecklas nya koncept, produkter, tjänster och ny affärsverksamhet för valda branscher av tvärvetenskapliga och internationella team. Enligt auditeringen präglas Oamk LABs verksamhet av internationalisering, nyskapande och en experimentell verksamhetskultur.  Auditeringsgruppen bedömer att spridning av Oamk LABs verksamhetskultur i större omfattning inom organisationen skulle stöda högskolan i dess strategiska mål, vars syfte är att genom arbetslivssamarbete främja internationalisering.

Auditeringsgruppens rapport

Mer information:

Merja Heino, ordförande för auditeringsgruppen, merja.heino@saimia.fi, tfn 040 7605533

Karl Holm, utvärderingsråd, Nationella centret för utbildningsutvärdering, karl.holm@karvi.fi, tfn 029533 5509

Stäng