En kvalitetsstämpel till Polisyrkeshögskola – starka bevis på att utbildningen utvecklas med hjälp av kvalitetssystem

Högre utbildning Suvi Skantz

Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Polisyrkeshögskolan och har beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 18 april 2018. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt den internationella auditeringsgruppen är en av Polisyrkeshögskolans främsta styrkor att det finns heltäckande och fungerande kvalitetsprocesser som främjar utvecklingen av högskolans grundläggande uppgifter. Polisyrkeshögskolan har välfungerande sätt att planera och följa upp högskolans verksamhet och ekonomi. Personalen, studerandena och externa intressenter känner väl till högskolans kvalitetssystem. Verksamhetshandbokens tillgänglighet på högskolans webbplats är ett exempel på god praxis som bidrar till såväl intern som extern kvalitetsinformation.

”Kvalitetssystemet fungerar särskilt väl när det gäller utvecklandet av den examensinriktade utbildningen vid högskolan”, säger professor John Taylor, auditeringsgruppens ordförande. ”Att externa intressenter engageras i utvecklandet av utbildningen är en anmärkningsvärd styrka för Polisyrkeshögskolan. Information och erfarenheter från arbetslivet används systematiskt för att säkerställa en polisutbildning som är högklassig, framåtblickande och relevant med tanke på det finländska samhällets behov”.

Internationellt samarbete har blivit allt viktigare för Polisyrkeshögskolan, och auditeringsobjektet som högskolan kunde fritt välja var globalt samarbete.

Auditeringsgruppen rekommenderar Polisyrkeshögskolan att fästa uppmärksamhet vid den informationsmängd som tas fram genom olika responsverktyg. “Genom att säkerställa att den information som insamlas analyseras noggrant och effektivt kan högskolan förbättra uppnåendet av sina strategiska mål”, säger professor Taylor. Polisyrkeshögskolan bör även säkerställa att alla riktlinjer och anvisningar finns tillgängliga på svenska för svenskspråkiga studerande.

Kvalitetsrutinerna för praktiken är föredömliga och markerar styrkorna i högskolans kvalitetssystem: det nära samarbetet med samarbetspartners och intressenter samt kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet.

Auditeringsgruppens rapport

Mer information

Professor John Taylor, auditeringsgruppens ordförande, j.r.taylor@lancaster.ac.uk  tfn +44 153 953 0277
Hilla Aurén, projektledare för auditeringen, hilla.auren@karvi.fi, tfn +358 29 533 5544

Beställning av rapporter

Anu Lehikko, assistent, anu.lehikko@karvi.fi, tfn +358 29 533 5503

Stäng