Den tredje omgången av auditeringar av högskolor har inletts

Mirella Nordblad

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har inlett den tredje omgången av kvalitetsauditeringar av högskolor i Finland. Auditeringen av Yrkeshögskolan Novia är den första auditeringen i vilken den nya auditeringsmodellen för högskolor tillämpas

I den nya auditeringsmodellen 2018-2024 betonas studentcentrerad utbildning och verksamhetens genomslagskraft i samhället.

I auditeringen utvärderas hur välfungerande och effektivt högskolans kvalitetssystem är. Vid en auditering granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

En viktig utgångspunkt för auditeringarna är högskolornas autonomi, enligt vilken varje högskola utvecklar sitt kvalitetssystem utifrån sina utgångspunkter och mål. I auditeringsmodellen stöds högskolornas autonomi och strategiska utveckling av högskolornas möjlighet att välja ett utvärderingsområde och ett område för benchlearning. Novia har valt Novias nordiska nätverk och samarbete som ett utvärderingsområde. I auditeringen ingår benchlearning och Novia genomför ett benchlearning-projekt tillsammans med Åbo yrkeshögskola med temat Högskoleverksamhetens genomslagskraft och utveckling regionalt, case klustret inom sjöfart och marin teknik i Åboregionen.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till kontinuerlig förbättring av verksamheten och om det leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolorna till internationalisering, experimentering och skapandet av en kreativ miljö i högskolorna samt
  • samla öppen och transparent information om finländska högskolornas kvalitetsarbete.

I NCU:s auditeringar betonas det utvecklande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Ett två dagar långt auditeringsbesök till högskolan genomförs 2-3 oktober 2018. Auditeringen utförs av en nordisk auditeringsgrupp.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad, utvärderingsexpert, tfn 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng