Goda företagarfärdigheter inom yrkesutbildning och högskoleundervisning med hjälp av mångsidiga metoder och samarbete med företag

Högre utbildning, Yrkesutbildning Suvi Skantz

I högskolorna pågår en tydlig företagarboom: över hälften av högskolestuderandena uppgav att de anser företagande vara ett intressant karriäralternativ. Enligt studerandeenkäten syns inte samma boom inom yrkesutbildningen. Att stärka företagen och företagande är ett av målen för regeringen Sipilä.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar företagar- och innovationsverksamheten inom yrkesutbildning och högskolestudier (den s.k. Yrtti-utvärderingen). I utvärderingen utreds om yrkesutbildningen och högskoleutbildningen bidrar till en ökning inom företagande och hur inlärningen av företagande kan främjas.

I utvärderingens mellanrapporter presenteras resultat från studerandeenkäten riktad till yrkesutbildning och högskolor. Enkäterna, som riktades till dem som avlägger examen inom yrkesutbildning och till högskolestuderande, utfördes hösten 2017.

Mångsidiga metoder i högskolornas företagarstudier

I högskolorna ges undervisning i företagande med mångsidiga metoder, som uppgifter, grupparbeten och nätstudier, och dessa används parallellt i studierna. Föreläsningar är den vanligaste undervisningsmetoden, trots att studerandena ansåg att det är det sämsta sättet att lära sig företagande. Företags- och företagarbesök ansågs vara det bästa sättet. Studerande som deltog i olika undervisningsformer på det mångsidigaste sättet bedömde sitt lärande av företagaregenskaper och inspiration att bli företagare positivast.

I undervisningen om företagsverksamhet inom yrkesutbildningen används ofta endast en metod åt gången, som självständiga uppgifter eller grupp- och projektarbeten. Utbildningen är ofta uppgiftsbetonad. Studerande som genomgått studier i företagande upplevde att de i genomsnitt lärt sig de kunskaper som behövs i företagsverksamhet i någon mån. Startåret för de nuvarande studierna påverkade inte hur mycket studerandena svarade att de lärt sig de kunskaper som behövs i företagsverksamhet.

Utifrån enkäten kan det sägas att mångsidiga metoder som inkluderar samarbete med företag är det bästa sättet att lära sig företagande. Det vore viktigt att alla utbildningsområden och lärare använder mångsidiga undervisningsmetoder.

Yrkesutbildningens förmåga att producera allmänna arbetslivsfärdigheter bör utredas närmare

Högskolestuderande upplevde att de i företagarstudierna lärt sig företagaregenskaper, som uthållighet och tolerans för osäkerhet, kreativitet och innovativitet samt planmässighet och ansvarstagande. Särskilt de studerande som ansåg att företagarstudierna är viktiga för att verka som företagare uppgav att de lärt sig företagaregenskaper. Företagandets attraktionskraft inverkar positivt på inlärningen av företagaregenskaper.

Yrkesutbildningens förmåga att producera allmänna arbetslivsfärdigheter bedömdes bland annat genom att fråga om studerandenas inlärningserfarenheter av företagaregenskaper och frånvaro. Enligt studerandena var det svårt att uppskatta hur mycket allmänna arbetslivsfärdigheter de lärt sig i de nuvarande studierna. Det fanns mycket frånvaro: 43 procent av studerandena i grundläggande yrkesutbildning enligt den gamla lagstiftningen (den s.k. ungdomssidan) svarade att de är frånvarande varje vecka utan att meddela detta på förhand. Orsakerna till frånvaro och lärandet av företagaregenskaper utreds närmare under den fortsatta utvärderingen.

Verksamheten hos anordnaren av yrkesutbildning och högskola har en stor betydelse när det gäller lärande av företagaregenskaper och allmänna arbetslivsfärdigheter.  Inlärningen av dessa färdigheter bör uppmärksammas allt mer i fortsättningen.

Mellanrapporten utges 3.5.2018.

Mer information:

Utvärderingssakkunnig (högskolor) Mira Huusko, tfn 029 533 5565, mira.huusko@karvi.fi

Utvärderingssakkunnig (yrkesläroanstalter) Juha Vettenniemi, 029 533 5547, juha.vettenniemi@karvi.fi

Direktör Harri Peltoniemi, tfn 029 533 5532, harri.peltoniemi@karvi.fi

 

 

Stäng