Inlärningsresultaten för utbildning inom processindustrin utvärderade – kompetensen nästan utmärkt, arbetslivsorienteringen på en rätt god nivå

Yrkesutbildning Suvi Skantz

Enligt vitsorden i yrkesprov inom processindustrin behärskas olika kompetensområden väl. Större delen av yrkesproven utfördes i arbetslivet, och kvinnor och män klarade sig lika bra i dem. Utbildningen inom processindustrin har goda utgångspunkter att svara mot de utmaningar som reformen medför.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat inlärningsresultaten i grundexamen inom processindustrin. Utvärderingen följde studerande som inledde studier för yrkesinriktad grundexamen hösten 2013 fram till våren 2016. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen inkluderade sammanlagt 15 utbildningsanordnare och 156 studerande.

Yrkeskompetensen nästan utmärkt, klart sämre vitsord i teoretisk kunskap

Enligt resultaten är kvalitetsnivån på utbildningen inom processindustrin nästan utmärkt, mätt med vitsorden i yrkesproven. Närmare hälften (49 %) av studerandena fick vitsordet berömlig för yrkesprovet, 44 % fick vitsordet god och 8 % nöjaktig. Studerandena fick de bästa vitsorden för nyckelfärdigheterna för livslångt lärande och behärskande av arbetsprocessen. De klart sämsta vitsorden fick studerandena i hantering av information som utgör grunden för arbetet.

Branschen har goda utgångspunkter att svara mot de utmaningar som reformen medför

En verksamhet enligt reformen förutsätter att utbildningsanordnarna har goda och fungerande kontakter med arbetslivet som gör det möjligt att förvärva och visa en kompetens i enlighet med målen. Utbildningen inom processindustrin har goda förutsättningar att svara mot de utmaningar som reformen medför, eftersom största delen av yrkesproven redan nu utförs och utvärderas på arbetsplatser. Dessutom finns arbetsplatser som stämmer överens med målen tillgängliga rätt väl på olika håll i Finland.

– Enligt utvärderingen verkar identifiering och erkännande av tidigare kompetens samt individuella studievägar förverkligas väl i utbildningen redan nu, säger utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen.

Fokus på arbetsplatshandledarnas handlednings- och utvärderingskompetens samt lärarnas arbetslivskompetens i framtiden

Den övergripande kvaliteten på yrkesprovsverksamheten ligger på en rätt god nivå, och större delen av de yrkesprov som studerandena utfört motsvarade kraven på yrkeskompetens i examensgrunderna.

Trots att andelen inskolade och utbildade arbetsplatshandledare var rätt stor hos många anordnare, framgick ett behov av att utveckla arbetsplatshandledarnas kompetens i utvärderingen. Utvecklingsbehov sågs särskilt i arbetsplatshandledarnas handlednings- och utvärderingskompetens. Även lärarnas arbetslivskompetens noterades som ett centralt utvecklingsbehov. Vid utbildningen av arbetsplatshandledare och utvecklingen av lärarnas arbetslivskompetens kan befintlig god praxis och modeller utnyttjas.

– I fortsättningen bör man fästa särskild vikt vid att säkerställa arbetsplatshandledarnas handlednings- och utvärderingskompetens samt lärarnas arbetslivskompetens, då förvärvandet och visandet av kompetens allt mer övergår till arbetsplatserna, konstaterar Kilpeläinen.

Från utbildningen inom processindustrin utexamineras studerandena som processkötare. Branschen är rätt liten och mansdominerad. Branschernas produktion är mångsidig och långt automatiserad, och bioenergiproduktion i olika former är en växande bransch. Produkter tillverkas både direkt till konsumenter och som råvara för övrig industri.

Rapport: Kilpeläinen, P., Jalolahti, J. & Stylman, V. 2018. Yrkeskompetens i grundexamen inom processindustrin. Julkaisut 15:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Mer information: utvärderingssakkunnig Paula Kilpeläinen, tfn 029 533 5557 paula.kilpelainen@karvi.fi

Stäng