Läkarutbildningen har utvärderats: Målen och innehållen i utbildningen i medicin varierar – en gemensam syn på den finländska läkaren behövs

Högre utbildning Suvi Skantz

En av styrkorna i de fem finländska utbildningsprogrammen i medicin är engagemang i kontinuerlig förbättring. I alla utbildningsprogram ingår praktik utanför universitetssjukhusen, och samarbetet med primärvården fungerar.  Variationer i innehållet i medicinsk utbildning bör emellertid minskas, eftersom förändringar i arbetsmiljön kräver en gemensam vision om målen och närmare samarbete.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört den första nationella utvärderingen av grundutbildningen i medicin under 2016–2018. Alla universitet som ordnar utbildning som leder till medicine licentiatexamen deltog i utvärderingen: Helsingfors, Uleåborgs, Tammerfors, Åbo och Östra Finlands universitet. En internationell utvärderingsgrupp med gedigen kännedom om pedagogik inom medicin besökte alla universitet och bekantade sig med det omfattande bakgrundsmaterial som universiteten och studentorganisationerna hade producerat.

Alla fem utbildningsprogram inom medicin har flera gemensamma styrkor. Enheterna har förbundit sig till kontinuerlig förbättring av utbildningen, och även studerandena deltar i utvecklingen av utbildningen via studeranderepresentanter samt genom att ge feedback. Det nationella samarbetet ökar.

Alla utbildningsprogram erbjuder klinisk praktik utanför universitetssjukhusen. Studerandena har möjlighet till tidiga patientkontakter. Utbildningsprogrammens samarbete med undervisningsenheter utanför universitetet fungerar väl särskilt inom primärvården som har engagerade lärare som förebilder.

En gemensam syn på den finländska läkarens utbildning och kompetens fattas

Den pågående social- och hälsovårdsreformen förutsätter en gemensam syn på färdigheter, attityder och roll som nyutexaminerade läkare skall ha. För närvarande varierar utbildningsinnehållen och målen.

Enligt den internationella utvärderingsgruppen borde utbildningsprogrammen i medicin skapa en gemensam vision om hurdan den finländska läkaren borde vara utbildad och vad hon/han ska kunna efter examen. Definitionen skulle skapas i samarbete med centrala intressentgrupper, som är patienter, studerande, övriga yrkesmänniskor inom hälsovården samt arbetsgivare.

Utvärderingsgruppen rekommenderar samarbete för att samordna läroplanerna, så att man kan ingå avtal om gemensamma nationella kompetensmål och sätt att bedöma på ett pålitligt hur de uppnås.

– Universitetens personliga drag får naturligtvis bevaras, även om definitionen av kärnkompetens gör undervisningsinnehållen enhetligare, säger professor Marjukka Mäkelä, utvärderingsgruppens ordförande.

Utvärderingsgruppen rekommenderar också stark utveckling i läkarnas nyckelfärdigheter. Läkarens viktigaste uppgift är att ställa diagnos, och särskilt viktigt för lärandet är evaluering av kliniska färdigheter och kapacitet för deduktionsförmåga i patientkontakter samt konstruktiv respons. En nyckelkompetens i läkararbetet är också förmågan att möta svåra situationer på ett konstruktivt sätt, som man borde öva under utbildningen.

Stora undervisningsgrupper minskar studerandenas möjligheter att lära sig genom att göra själv

De ökande studerandevolymerna samt universitetens organisations- och budgetändringar har påverkat studerandenas och lärarnas välbefinnande. Större kurser särskilt på kliniker ökar lärarnas arbetsmängd och minskar studerandenas möjligheter att lära sig genom att göra själv eller få personlig feedback. Utbildningsprogrammens sätt att förebygga, känna igen och lösa studerandenas och personalens problem som gäller välbefinnande borde utvecklas.Lärarna balanserar mellan kraven från undervisning, kliniskt arbete och forskning. Det vore bra att i fakulteterna fundera över hur undervisningen skulle uppskattas mer samt överväga att man skapar karriärvägar inom undervisningen av medicin. Enligt utvärderingsgruppen kunde utvecklingsenheter för utbildningen i medicin erbjuda pedagogisk utbildning till alla som undervisar medicine studerande.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Chef för NCU:s kompetensenhet Hannele Seppälä, hannele.seppala@karvi.fi, tel. +358 29 533 5550

Utvärderingsgruppens ordförande Marjukka Mäkelä, marjukka.makela@thl.fi, tel. +358 40 526 7880

Rapport:

Educating Doctors for the Future – Evaluation of undergraduate medical education in Finland

Stäng