En kvalitetsstämpel till Humanistinen ammattikorkeakoulu – coaching och den omfattande läroplansprocessen utgör en god grund för den examensinriktade utbildningen

Högre utbildning Suvi Skantz

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) fick i en auditering som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 18 juni 2018. Kvalitetsstämpeln visar att yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för högskolors kvalitetshantering och motsvarar europeiska principer och rekommendationer.

Auditeringsgruppen ger beröm för att den öppna kommunikationskulturen vid högskolan stöder direkt respons och en etablerad kvalitetskultur som bygger på engagemang.

– De värderingar som skrivits in i yrkeshögskolans strategi – vi respekterar varandra, är öppna, lyckas tillsammans samt förnyas och förnyar modigt – har tydligt identifierats som en värdegrund för högskolans kvalitetskultur. Personalen är engagerad i kvalitetsarbetet, vilket främjar den strategiska utvecklingen av verksamheten, konstaterar Päivi Karttunen, ordförande för auditeringsgruppen och vicerektor vid Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kvalitetshanteringen av yrkeshögskolans grundläggande uppgifter är fungerande

Yrkeshögskolans kvalitetssystem omfattar högskolans alla grundläggande uppgifter. Coaching, som lyfter fram gemenskap och arbetslivsorientering samt utgör en referensram för den examensinriktade utbildningen och läroplansprocessen, är omfattande. Respons utnyttjas systematiskt i utvecklingen av utbildningar.

Humak är en nätverksyrkeshögskola och den har en bred kontaktyta med arbetslivet. Projekten inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) utvärderas mångsidigt ur strategins och styrkeområdenas synvinkel i samarbete med projektpartnerna. Mål och indikatorer i anknytning till högskolans genomslagskraft i samhället har samlats in i högskolans verksamhets- och ekonomiplan.

Det auditeringsobjekt som Humak valde fritt var Oppiminen digikampuksella (Lärande på ett digitalt campus). Det finns redan nu rutiner för att utveckla ett digitalt campus, men enligt auditeringsgruppen borde högskolan även framöver fästa vikt vid sådana sätt som engagerar både de studerande och personalen i utvecklingen av ett digitalt campus. Responssystemet borde utvecklas så att man med hjälp av det får respons bl.a. om huruvida handledningen är tillräcklig och hur pedagogiska principerna för träningen uppfylls då utbildningen genomförs på nätet.

Förbättrad information om kvalitetsarbetet till de studerande

– Ett förbättringsområde är den information om kvalitetsarbetet som ges till de studerande. Informationen till de studerande bör förbättras genom att utnyttja de kanaler och forum som de studerande upplever är meningsfulla och fungerande. De studerande är intresserade av de utvecklingsåtgärder som vidtagits utifrån den respons de lämnat. De studerande borde även erbjudas mer information om hur lärandemålen förverkligas i den utbildning som är kopplad till arbetslivet och FUI-verksamheten, konstaterar ordförande Päivi Karttunen.

Auditeringsgruppen anser att Humak har ingen fastställd och entydig helhet av rutiner för att utvärdera och utveckla kvalitetssystemet. Att utveckla en sådan helhet utifrån existerande praxis skulle skapa en ännu tydligare grund för utvärderingen av kvalitetssystemet som en helhet och även uppnåendet av de mål som ställts för det.

Humanistinen ammattikorkeakoulu verkar i fyra regionala enheter som ligger i huvudstadsregionen, Åbo, Jyväskylä och Kuopio.

Ytterligare information

auditeringsgruppens ordförande, vicerektor Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, paivi.karttunen@tamk.fi, 050 568 5358

utvärderingsexpert Kirsi Mustonen, Nationella centret för utbildningsutvärdering, kirsi.mustonen@karvi.fi, 029 533 5515

Rapport:

Auditering av Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018

Stäng