Förstaklassarnas språkliga och matematiska kunskaper utvärderas nu första gången nationellt

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Touko Apajalahti

Ungefär 7 000 förstaklassare deltar direkt efter skolstarten i augusti i en mätning av sina språkliga och matematiska kunskaper. Samma elever följs upp under hela grundskolan och möjligtvis t.o.m. efter det. Information samlas också in av vårdnadshavarna för att se hur småbarnspedagogiken påverkat elevernas kunskaper. Resultaten av utvärderingen publiceras vid årsskiftet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU/Karvi) genomför 13–24.8.2018 en utvärdering i syfte att kartlägga förstaklassarnas kunskaper i synnerhet i modersmål och litteratur (finska, svenska och finska som andraspråk) och i matematik. Förstaklassarnas kunskaper har aldrig tidigare utvärderats nationellt.

– Med hjälp av den inledande mätningen försöker vi få reda på vilken spridning elevernas kunskaper har i början av skolgången. Därför är en del av uppgifterna mycket lätta och andra mycket svåra för en genomsnittlig förstaklassare. Med den longitudinella utvärderingen försöker vi också få reda på om grundskolan kan jämna ut skillnader i elevernas utgångspunkter, berättar projektchef Annette Ukkola på NCU.

I utvärderingen deltar skolor från olika håll i Finland. Det gör det möjligt att följa upp hur kunnandet utvecklas nationellt och om det håller jämn kvalitet. Utvärderingsresultaten kan utnyttjas för att utveckla undervisningen och förbättra förutsättningarna för lärande.

Utvärderingen är longitudinell. Det betyder att man följer upp samma elevers kunnande i början av årskurs 3, i slutet av årskurs 6 och slutet av årskurs 9. Elevernas kunskaper följs eventuellt upp senare, inom andra och tredje stadiets utbildningar.

Kunskaper och bakgrundsfaktorer

Förutom uppgifter som mäter elevernas kunskaper omfattar utvärderingen också enkäter till elevernas vårdnadshavare, lärare och rektorer. Syftet med bakgrundsfrågorna är att utreda om det finns samband mellan elevens kunskaper och faktorer som kön, hemspråk, undervisningsspråk, vårdnadshavarnas utbildning, elevens attityder och lärarens praxis. Vårdnadshavarnas svar ger möjligtvis information om hur småbarnspedagogiken påverkat elevens kunskaper.

De skolor som deltar i utvärderingen och utbildningsanordnarna får respons där skolans resultat jämförs med det nationella resultatet. Resultaten av den inledande mätningen i årskurs 1 publiceras i en mellanrapport vid årsskiftet. Enskilda skolors och elevers resultat är inte offentliga.

Mätningarna görs digitalt, i ett system som är anpassat efter förstaklassarnas förutsättningar. Elevernas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik borde inte få påverka resultatet. Eleverna har möjlighet att lyssna på materialet. Det förutsätts inte att de små eleverna ska kunna läsa i början av årskurs 1.

Mer information:
Projektchef Annette Ukkola, annette.ukkola@karvi.fi, tfn 029 533 5548, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Stäng