Planerna för småbarnpedagogik ger goda riktlinjer för det småbarnpedagogiska arbetet

Småbarnspedagogik Suvi Skantz

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utvärderat planerna för småbarnspedagogik som styr det småbarnspedagogiska arbetet och planernas implementering inom kommunala och privata tjänster. Planerna fungerar rätt väl som stöd för arbetet, men det förekom dock kvalitativa problem med barnens planer för småbarnspedagogik. Resultaten visar att fokus inom småbarnspedagogiken borde riktas på barnens likabehandling samt tjänsternas jämna kvalitet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat processerna för implementeringen av lokala planer för småbarnspedagogik och innehållet i planerna. Materialet för utvärderingen samlades in från kommunala anordnare av småbarnspedagogik samt från privata serviceproducenter och anordnare av småbarnspedagogik.

Enligt utvärderingsresultaten fungerar planerna som styr småbarnspedagogiken tämligen väl som stöd för arbetet. Utvärderingarna visade dock på kvalitativa problem i synnerhet med barnens planer för småbarnspedagogik som inte främjar den pedagogiska utvecklingen av småbarnspedagogik på lokal nivå på bästa möjliga sätt. Enligt lagen om småbarnspedagogik ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp för varje barn.

– Syftet med barnens planer för småbarnspedagogik är ju att sätta upp mål för verksamheten, men i utvärderingen kom det fram att barnens planer fortfarande beskriver barnens kunnande rätt så problemorienterat och mål för personalens pedagogiska verksamhet sätts inte upp, förklarar utvärderingsråd Laura Repo.

Enligt utvärderingen medförde en alltför stram tidtabell samt bristfälliga resurser problem för utarbetandet av lokala planer för småbarnspedagogik. Utvärderingsgruppen konstaterar vidare att de lokala planerna borde styra det vardagliga arbetet på ett mer konkret sätt än hittills. Implementeringen av planerna för småbarnspedagogik i kommunerna och inom privata småbarnspedagogiska tjänster tycks inte ännu har genomförts fullt ut.

Utvärderingens resultat ger anledning att reflektera över hur väl likabehandling och jämlikhet genomförs inom småbarnspedagogiken. Utvärderingen visade att det förekommer regionala skillnader; exempelvis går det smidigare för personalen att delta i fortbildning i urbana kommuner än i tätortskommuner och landsbygdskommuner. I landsbygdskommuner och tätortskommuner var en orsak till problemen att utbildningarna ofta arrangerades långt borta och att det var svårt att få vikarier.

– Därtill finns det skäl att reflektera över hur väl småbarnspedagogikens styrsystem i sin nuvarande form tjänar småbarnspedagogikens olika verksamhetsformer, som familjedagvård, konstaterar utvärderingsgruppens ordförande Virpi Mattila.

Anordnarna av småbarnspedagogik skulle ta de lokala planerna i bruk hösten 2017. Utvärderingen som nu publicerats är NCU:s första nationella utvärdering av småbarnspedagogik. Under 2018–2019 utvärderar NCU hur väl planerna för småbarnspedagogik genomförs i barngrupper. Utvärderingsrapportens resultat presenteras på ett seminarium som NCU arrangerar 25.10.2018 kl. 9–15.30. Detaljerad information om seminariet finns på NCU:s webbplats.

Närmare information:

  • Utvärderingsgruppens ordförande, chef för småbarnspedagogiken i Esbo Virpi Mattila, tfn 09 816 23300
  • Utvärderingsråd Laura Repo, tfn 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Rapport:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi – Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt

Stäng