En kvalitetsstämpel till Högskolan på Åland – arbetslivskontakterna och en strävan att möta arbetslivets behov är högskolans styrka

Mirella Nordblad

En nordisk auditeringsgrupp tillsatt av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Högskolan på Åland. NCU har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 23 augusti 2018. Högskolan på Ålands kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Auditeringsgruppen anser att högskolans verksamhet är nära integrerad med det omgivande samhället och präglas i huvudsak av ett systematiskt arbete med att efterfråga arbetslivets synpunkter på verksamheten.

– Högskolan erbjuder de studerande en studiemiljö som karaktäriseras av tillgänglighet, närhet till personalen och kontakter med arbetslivet, säger Jonas Tosteby, ordförande för auditeringsgruppen.

I auditeringen granskades kvalitetsledningssystemet som vid högskolan är digitaliserat, lätt tillgängligt och transparent. Auditeringsgruppen anser att systemet stöder delaktighet och utgör ett stöd och trygghet för personalen i det dagliga arbetet vid högskolan.

Auditeringsgruppen gav också Högskolan på Åland rekommendationer för utveckling av kvalitetsledningssystemet.

– Högskolans kvalitetsledningssystem är dokumentorienterat med tyngdpunkt på utveckling av systemet. En kontinuerlig utveckling av verksamheten och en tydlig koppling till de strategiska målsättningarna bör få en starkare roll i systemet, konstaterar Tosteby.

Enligt auditeringsgruppen bör Högskolan på Åland även systematisera återkopplingen till de studerande gällande åtgärderna med anledning av deras synpunkter för att motivera dem att ge feedback på verksamheten och att bättre engagera dem i verksamhetsutvecklingen.

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och högskolor har deltagit i auditeringarna. Auditeringsrapporten finns tillgänglig på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering www.karvi.fi.


Mer information

Jonas Tosteby, auditeringsgruppens ordförande, jto(at)du.se
Mirella Nordblad, projektledare för auditeringen, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Beställning av rapporter

Anu Lehikko, assistent, 029 533 5503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Stäng