En kvalitetsstämpel till Lahden ammattikorkeakoulu

Högre utbildning Touko Apajalahti

Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en omauditering av Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 23 augusti 2018. Lahden ammattikorkeakoulus kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Lahden ammattikorkeakoulus auditering genomfördes 2016. LAMK uppfyllde inte de nationella auditeringskriterierna i den egentliga auditeringen. Utvecklandet av kvalitetssystemet krävde åtgärder av högskolan och en omauditering. Omauditeringen fokuserade på följande auditeringsobjekt: kvalitetssystemets koppling till strategisk ledning och kvalitetssystemet som helhet.

Auditeringsgruppen anser att betydande framsteg har gjorts vid LAMK efter den egentliga auditeringen. Genom utvecklingsarbetet har man skapat ett mer enhetligt kvalitetssystem som gäller hela högskolan. Systemet har gemensamma anvisningar, informationen är lätt tillgänglig och den används kontinuerligt. Kvalitetssystemet omspänner de centrala delarna av högskolans grundläggande uppgifter och utgör ett stöd för utvecklandet av verksamheten.

Auditeringsgruppen lyfter fram följande som särskilda styrkor:

  • Ändamålsenligheten och utnyttjandet av den information som kvalitetssystemet producerar har förbättrats avsevärt i hela organisationen med stöd av databas- och intranätsystem.
  • Studerandenas kommunikations- och responskanaler är tydliga, studerandena använder dem mer och responscirkeln sluts.
  • Gemensamma anvisningar och tydligare roller och ansvar säkerställer att verksamheten är enhetlig i alla enheter.

För vidare information kontakta

Auditeringsgruppens ordförande, Senior Consultant Carolyn Campbell, Observatory on Borderless Higher Education, carolyn.campbell(at)obhe.ac.uk, tfn. +44 780 138 7053,

Utvärderingsexpert Touko Apajalahti, NCU, touko.apajalahti@karvi.fi, tfn. 029 533 5502

Rapporten

Stäng