Goda vitsord för husteknikstuderande – yrkesproven underskrider dock ofta kraven på yrkesskicklighet

Yrkesutbildning anusandvik

Det vanligaste vitsordet för yrkesprov i husteknik var god. Det finns dock fortfarande en lång väg kvar till yrkesutbildningsreformens mål, eftersom bara en fjärdedel av yrkesproven genomfördes på arbetsplatser. Större delen av yrkesproven i examen visade sig vara för enkla i förhållande till examensgrunderna. Därutöver bedömdes genomförandet och bedömningen av yrkesproven i samarbete med arbetsplatserna bara ligga på en måttlig nivå.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat inlärningsresultaten i grundexamen inom husteknik. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade över 900 studerande och 40 utbildningsanordnare. Utvärderingsresultaten publicerades 18.9.2018.

God yrkeskompetens – behärskandet nyckelfärdigheter för livslångt lärande bättre än behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet

30 procent av studerandena fick vitsordet berömlig för yrkesprovet, 55 procent fick vitsordet god och 15 procent nöjaktig. Studerandena fick mest berömliga vitsord för nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Flest nöjaktiga vitsord fick de i behärskandet av den kunskap som ligger till grunden för arbetet. Medelvärdet för de slutliga vitsorden för yrkesprovet var 2,15 på skalan 1–3.

Branschen är mansdominerad, eftersom bara en procent av yrkesproven i materialet hade genomförts av kvinnliga studerande. Det förekom inga skillnader i vitsorden i kvinnors och mäns yrkesprov. Däremot förekom det skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnare.

Även specialstuderande hade goda kunskaper. Utifrån materialet når nästan alla specialstuderande yrkeskompetens med samma kriterier som andra studerande, utan anpassade mål.

Reformens mål uppfylls inte: endast en fjärdedel av yrkesproven på arbetsplatser

År 2018 trädde yrkesutbildningsreform i kraft. Syftet med reformen är att öka arbetslivsorienteringen och inlärning på arbetsplatser. I grundexamen inom husteknik har alla reformmål inte nåtts: 73 procent av alla yrkesprov görs på läroanstalter och bara 25 procent på arbetsplatser. Följaktligen finns det utrymme för förbättring i arbetslivsorienteringen.

Det förekom även stora skillnader i arbetslivsorientering mellan utbildningsanordnarna. Arbetslivsorienteringen utvärderades bland annat enligt huruvida yrkesproven var integrerade i inlärning i arbetet, huruvida representanterna för arbetslivet deltog i bedömningen och vilken andel av yrkeslärarna som hade deltagit i arbetslivsperioderna.

Vitsorden i yrkesproven beror på bedömarna, största delen av yrkesproven är för enkla

Skillnader förekom i vitsorden i yrkesprov beroende på vilka som deltog i bedömningen. Studerandena fick bättre vitsord när en representant för arbetslivet deltog i bedömningen eller när yrkesprovet genomfördes på en arbetsplats och inte en läroanstalt.

Utbildningsanordnarna bedömde att en målorienterad och kriteriebaserad bedömning uppnås rätt väl i yrkesprov inom husteknik. En analys av innehållet i yrkesproven visade emellertid att cirka 77 procent av alla yrkesprov understeg kraven på yrkeskompetens i examensdelen, det vill säga att de var alltför enkla med hänsyn till vitsordet.

– En orsak till detta kan vara att tillgången till yrkesprovplatser upplevdes som krävande. Dessutom bedömde utbildningsanordnarna att genomförandet av yrkesprov i samarbete med arbetsplatserna endast ligger på en måttlig nivå, vilket för sin del kan påverka kvaliteten på yrkesproven. Omständigheterna på läroanstalterna stöder inte heller nödvändigtvis att yrkesproven genomförs som breda verksamhetshelheter inom arbetslivet, säger utvärderingsplanerare Veera Stylman på NCU.

Från husteknikutbildningen utexamineras ventilationsmontörer, rörmontörer, värmeelementsmontörer, tekniska isolerare, byggnadsplåtslagare och kylmontörer. Sysselsättningsläget inom husteknikbranschen är gott och det finns ett ständigt behov av arbetskraft i branschen. De nya examensgrunderna för grundexamen inom husteknik infördes 1.8.2018.

Nationella centret för utbildningsutvärdering anordnade 19.9.2018 ett webbseminarium om lärresultaten inom husteknik, där utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet hade möjlighet till kollegialt lärande och delning av god praxis.

Rapport:

Stylman, V. & Jalolahti, J. Yrkeskompetens i grundexamen i husteknik. Publikationer 20:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering. www.karvi.fi

Mer information:

utvärderingsplanerare Veera Stylman, tfn 029 533 5555, fornamn.efternamn@karvi.fi

utvärderingssakkunnig Paula Kilpeläinen, tfn 029 533 5557, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng