En kvalitetsstämpel till Konstuniversitetet – utvecklingen har varit stark under de senaste åren

Högre utbildning anusandvik

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Konstuniversitetet och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 20 september 2018. Universitetets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen har kvalitetsarbetet och utvecklingen av kvalitetssystemet framskridit väl under de två år som föregått auditeringen. Konstuniversitetet har en utvecklad förmåga att utvärdera sin egen verksamhet och Konstuniversitetets värderingar – talang, mod och samhörighet – har sin utgångspunkt i den dagliga verksamheten.

Ordförande för auditeringsgruppen, vice rektor Minna Hiillos vid Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kommenterade auditeringsgruppens arbete på följande sätt:

”Auditeringsgruppen fäste uppmärksamhet vid att Konstuniversitetets värderingar genuint syns som utgångspunkt för kvalitetsarbetet.  Värderingarna återspeglas i kvalitetsarbetets processer som utvecklats avsevärt under de senaste åren. Auditeringsgruppen identifierade en harmonisering av examensutbildningens strukturer, begrepp och tidsscheman som ett utvecklingsområde. En harmonisering av dessa skulle bidra till att Konstuniversitetet uppnår sina strategiska mål.”

I auditeringen granskades mer i detalj tre utbildningar: utbildningsprogrammet i musikpedagogik, utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska och doktorandprogrammet i bildkonst. I alla tre utbildningar håller engagemanget i kvalitetsarbetet en god nivå. Särskilt utbildningsprogrammet i musikpedagogik utgör ett utmärkt exempel på ett fungerande kvalitetsarbete, där man långsiktigt utnyttjat självvärdering som ett verktyg i kombination med en god dialog mellan de studerande och personalen. Konstuniversitetets särdrag är ett mångsidigt och lyckat utnyttjande av alumner i planeringen och genomförandet av utbildningen, vilket kom fram i de granskade utbildningarna. Även de tjänster som erbjöds åt studerande fick beröm av auditeringsgruppen.

Auditeringsgruppen gav åt Konstuniversitetet även andra rekommendationer för utveckling av kvalitetssystemet. Som centrala utvecklingsområden ses vidareutveckling av universitetets egna uppföljningsindikatorer och en varsam gallring av responskanalerna. Det rekommenderas att universitetet utvecklar praxis för dokumentering och hantering av muntlig respons.

Ett valfritt auditeringsobjekt som valdes av Konstuniversitetet var kvalitetshanteringen av strategisk planering av utbildningsutbudet. Auditeringsgruppen ansåg att det finns goda grunder för utveckling av strategisk planering av utbildningsutbudet på universitetsnivå i Konstuniversitetets akademier som har långa traditioner i utbildningsplanering. I auditeringsrapporten även konstateras att det inom Konstuniversitetet finns en gemensam vilja för att grunda ett akademiskt organ på universitetsnivå, att planera ett gemensamt undervisningsutbud samt att möjliggöra gränsöverskridande studier. I nuläget utgör till exempel akademiernas olika tidsscheman för studier hinder för gemensamma studier vid Konstuniversitetet.

Auditeringar av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Rapport:

Hiillos, M., Halonen, P., Isotalo, J., Kuivalainen, M., Laakkonen, M. & Isoaho K. Auditering av Konstuniversitetet 2018. Julkaisut 23:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Mer information:

  • auditeringsgruppens ordförande Minna Hiillos, tfn 050 583 9521
  • projektledare för auditeringen, utvärderingsexpert Kati Isoaho, tfn 02 95335519, kati.isoaho(at)karvi.fi
  • beställning av rapporter: assistent Anu Lehikko, tfn 02953 35503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Stäng