Företagande i yrkesutbildningen och högskolorna har utvärderats: ”Små saker skulle förbättra lärandeupplevelsen”

Högre utbildning, Yrkesutbildning anusandvik
Opiskelijoita opiskelemassa pyöreän pöydän ääressä.

I yrkesutbildningen och högskolorna erbjuds mångsidiga lärmiljöer och metoder för genomförande av företagarstudier, men dessa utnyttjas inte tillräckligt. Högskolestuderandena upplevde att de lärt sig om företagande under sina studier, medan studerandena i yrkesutbildningen lärde sig anmärkningsvärt få kunskaper som företagare behöver.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde en utvärdering av företagande inom yrkesutbildningen och högskolorna under 2017–2018. Utvärderingen utredde hur företagande undervisades, hur studerandena upplevde att de lärt sig företagande och hur utbildningsorganisationens verksamhetskultur understödde lärande av företagande. Undervisning av företagande har inte tidigare utvärderats nationellt i denna omfattning i yrkesutbildningen och högskolorna.

Företagande intresserar studerandena, eftersom var tionde studerande inom yrkesutbildningen ämnar starta ett företag inom fem år. Av högskolestuderande tänker 15 procent starta ett företag inom fem år. Att arbeta som företagare är en allt mer sannolik sysselsättningsform i framtiden. Dessutom betonas ett företagarmässigt tillvägagångssätt i det föränderliga arbetslivet.

Studerande i yrkesutbildningen upplever inte att de lär sig tillräckligt med kunskaper som behövs inom företagsverksamhet

Studerande i yrkesutbildningen upplevde att de lärt sig anmärkningsvärt lite kunskaper som företagare behöver: cirka hälften av dem svarade att de endast lärt sig lite eller inte alls. Å andra sidan upplevde en tredjedel av de studerande som inte hade avlagt företagarstudier att de hade lärt sig ganska mycket eller mycket kunskaper som företagare behöver.

– Rätt små saker skulle förbättra lärandeupplevelsen. Studerandenas upplevelse av att lära sig kunskaper som behövs som företagare hade kunnat vara mer positiv, om man hade berättat för dem hur de kunskaper som de lärt sig i annan undervisning än i företagarstudier och utbildning som sker på arbetsplatsen anknyter till företagande, säger utvärderingsexpert Juha Vettenniemi.

Högskolestuderandenas entusiasm att inleda företagsverksamhet ökade i och med företagarstudier

Högskolestuderande upplevde att de lärt sig företagaregenskaper och en företagarattityd under sina högskolestudier. Även studerandenas iver att gå med i företagarverksamhet ökade i och med att de genomförde företagarstudier. I högskolorna är utmaningen att få plats för företagarstudier inom en examen samt att avlägga examen inom planerad tid.

– Utbildningsorganisationerna ska utveckla handlingssätt som hjälper att identifiera studerande som är intresserade av företagande och företagarstudier, och som hjälper dem som är intresserade att delta i företagarstudier, påminner utvärderingsexpert Mira Huusko.

Företagssamarbete och autentiska företagarerfarenheter ansågs vara de bästa sätten att lära sig

Både studerande inom yrkesutbildningen och högskolorna ansåg att mångsidiga undervisningsmetoder och företagssamarbete, att få höra berättelser om företagande och autentiska företagarerfarenheter är de bästa sätten att lära sig företagande. Studerandena förhöll sig kritiskt till företagarstudier som genomfördes som nätstudier.

Det genomfördes emellertid rätt lite företagssamarbete inom yrkesutbildningens företagarstudier. Utbildningsanordnarna hade mångsidiga lärmiljöer och undervisningsmetoder för att undervisa i företagande, men genomförandet av företagarstudierna fokuserade på uppgifter, och oftast användes endast en undervisningsmetod åt gången.

I högskolorna var föreläsningar, självständiga uppgifter och grupparbeten de vanligaste sätten att genomföra undervisning av företagande. Deltagandet i inlärningsformer genom praktiskt företagsverksamhet var mycket lågt. Högskolestuderandena berättade att de uppskattar autentiska företagarerfarenheter, såsom praktikföretagsverksamhet eller teamföretagande.

Enligt studerandena förhöll sig personalen positivt till företagande, och utbildningsorganisationernas verksamhetskultur understödde huvudsakligen lärandet av ett entreprenörsmässigt tillvägagångssätt. I yrkesutbildningens verksamhetskultur förekom emellertid även drag som inte främjade lärandet av ett entreprenörsmässigt tillvägagångssätt.

– Lärandet av ett entreprenörsmässigt tillvägagångssätt minskade om studerandena upplevde brist på jämlikhet och rättvisa eller om de inte kunde framskrida i sina studier enligt sina färdigheter, berättar Vettenniemi.

Mer information och företagssamarbete rekommenderas

Utvärderingsgruppen rekommenderar att utbildningsorganisationerna ska satsa på information, eftersom det förekom brister i informationen om evenemang som gäller företagarstudier och företagande. Företagarstudier borde genomföras i samarbete med företagare. Dessutom borde lärarna uppmuntra studerandena delta i inlärningsformer som innehåller praktisk företagsverksamhet.

Studerandeenkäten riktades till alla studerande, vars utbildningsanordnare och högskolor ordnar företagarstudier. Dessutom användes intervjuer med utbildningsanordnare, högskolerepresentanter och studerande samt lokala diskussionsmöten som material. I utvärderingen är uppfattningen om företagande bred, dvs. som företagsverksamhet och ett entreprenörsmässigt tillvägagångssätt.

 

Utvärderingsrapporten:

 Yrittämään oppii yrittämällä – yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa -arviointi. (Sammandrag på svenska)

Sammanfattningspublikationen:

Yrittämään oppii yrittämällä.

Utvärderingen Yrittämään oppii yrittämällä ges ut måndagen 3.12 kl. 13.00–16.00 i Musikhuset i Helsingfors.

 

Mer information:

Utvärderingsexpert (högskoleutbildning) Mira Huusko, tfn 029 533 5565, mira.huusko@karvi.fi
Utvärderingsexpert (yrkesutbildning) Juha Vettenniemi, tfn 029 533 5547, juha.vettenniemi@karvi.fi
Utvärderingsplanerare (yrkesutbildning) Raisa Hievanen, tfn 029 533 5542, raisa.hievanen@karvi.fi
Direktör Harri Peltoniemi, tfn 029 533 5532, harri.peltoniemi@karvi.fi

Stäng