Stöd för utveckling av utbudet inom högskoleutbildningen via utvärderingar av utbildningsområden

Högre utbildning Mirella Nordblad

NCU genomför 2019 en utvärdering som berör utveckling av utbildningsutbudet och profilering vid universitet och yrkeshögskolor inom de samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och företagsekonomiska utbildningsområdena.

Det centrala syftet med utvärderingen är att producera en helhetsbild av och information om läget ifråga om utbildningsutbudet inom de utvärderade utbildningsområdena i relation till profilering, examinas kompetensinriktning och arbetslivsrelevans. Utvärderingen producerar också information om styrkor och utvecklingsbehov vad gäller högskolornas och högskolesystemets förmåga att utveckla utbildningsutbudet att motsvara föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Utvärderingens målgrupp omfattar både universitet och yrkeshögskolor. Utvärderingen inriktar sig på examina inom den första och andra cykeln samt på utbudet av kontinuerligt lärande. Utvärderingen sträcker sig från examensnivå till systemnivå.

Utvärderingen av utvecklingen av utbildningsutbudet omfattar tre utvärderingsområden:

 1. Utbildningsutbudets nuläge
 2. Informationsunderlaget för utveckling av utbildningsutbudet
 3. Processer och nätverk för utveckling av utbildningsutbudet.

Flera metoder används för insamling av utvärderingsmaterial. I utvärderingen tillämpas metoder som engagerar målgruppen i kunskapsproduktionen och information skapas i växelverkan mellan intressentgrupperna.

Sektionen för utvärderingen godkände den 30 november 2018 utvärderingens projektplan och tillsatte de områdesvisa utvärderingsgrupperna som ansvarar för genomförandet av utvärderingen. Utvärderingsgrupperna är följande:

Utvärderingen av den ekonomiska och företagsekonomiska högskoleutbildningen

 • Professor (emeritus) Jyrki Wallenius, Aalto-universitetet (ordförande)
 • Forskningsdirektör Mervi Friman, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Studerande Mari Hallikainen, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Professor Tomi Kallio, Linnéuniversitetet
 • Vicerektor Katri Ojasalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Vicerektor, professor Jaana Sandström, Villmanstrands tekniska universitet
 • Ledande sakkunnig Mika Tuuliainen, Finlands näringsliv EK.

Utvärderingen av den humanistiska högskoleutbildningen

 • Vicerektor, professor Riitta Pyykkö, Åbo universitet (ordförande)
 • Generalsekreterare Kimmo Levä, Finlands museiförbund
 • Direktör Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Professor Marko Pantermöller, Greifswald universitet
 • Professor Torsten Pettersson, Uppsala universitet
 • Studerande Sini Saarinen, Åbo universitet
 • Biträdande professor Mikko Tolonen, Helsingfors universitet.

Utvärderingen av den samhällsvetenskapliga högskoleutbildningen

 • Vicedekan Ullamaija Seppälä, Helsingfors universitet (ordförande)
 • Professor Marko Joas, Åbo Akademi
 • Studerande Viivi Kaikkonen, Jyväskylä universitet
 • Professor Jussi Kivistö, Tammerfors universitet
 • Överlärare Teemu Rantanen, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Professor Terhi Rantanen, London School of Economics and Political Science
 • Direktör Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska institutet.

Utvärderingen av den tekniska högskoleutbildningen

 • Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu (ordförande)
 • Vicerektor Heli Harrikari, Tammerfors tekniska universitet
 • Studerande Ella Joukkola, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Direktör Laura Juvonen, Teknologiateollisuus ry
 • Utbildningsdirektör Juha Kontio, Turun ammattikorkeakoulu
 • Professor Alf Rehn, Syddansk Universitet
 • Professor Olli Silvén, Uleåborgs universitet.

De områdesvisa slutrapporterna publiceras vid utvärderingens slutseminarium. Därtill presenteras hela utvärderingens mest centrala resultat i en sammanfattande publikation som ges ut när utvärderingen är slutförd.

Information om hur utvärderingsprojektet framskrider publiceras på projektets webbsida.

Mer information om utvärderingen ges av utvärderingens projektgrupp vid NCU

Touko Apajalahti, tekniska utbildningsområdet, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5502
Mira Huusko, humanistiska utbildningsområdet, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5565
Kirsi Mustonen, ekonomiska och företagsekonomiska utbildningsområdet, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5515
Mirella Nordblad, samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5541

Stäng