Lärarutbildningsforumets verksamhet och Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen har utvärderats: Permanent nationell struktur behövs för att stödja förändringsledningen inom lärarutbildningen

Högre utbildning anusandvik
Lapsen näyttävät peukkuja.

Målet som statsminister Juha Sipiläs regering satte upp för sitt spetsprojekt var att Finland ska ha

världens mest kompetenta lärare som utvecklar sin kunskap under hela karriären. Det centrala problemet har varit att grundutbildningen och fortbildningen inte utgör ett enhetligt och kontinuerligt stöd för olika skeden och behov under lärarkarriären. Därför tillsatte undervisnings- och kulturministeriet Lärarutbildningsforumet för att förnya lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och fortbildning.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade 2017–2018 verksamheten inom Lärarutbildningsforumet som var verksamt 2016−2018 samt genomförandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen. Utvärderingen anknöt till regeringsprogrammets spetsprojekt Kompetens och utbildning 1 och regeringsprogrammets verksamhetsplan. Utvärderingen undersökte om Lärarutbildningsforumets verksamhetssätt och processer, riktlinjerna i Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen samt projekten för utveckling av lärarutbildningen finansierade av undervisnings- och kulturministeriet var ett fungerande sätt för att utveckla lärarutbildningen. Det var alltså en utvärdering av verksamhetssättet som valts för att förnya lärarutbildningen.

Lärarutbildningsforumets viktigaste styrka var det nätverksbaserade verksamhetssättet som sammanförde olika lärarutbildare och både nationella och regionala aktörer inom lärarutbildningen. Utvecklingsarbetet enligt utvecklingsprogrammet hade i slutet av 2018 inletts inom alla av de sex strategiska målområdena och inom all lärarutbildning. Projekten för utveckling av lärarutbildningen som finansierats i samband med forumet förutses ge nya verktyg för utveckling av lärarnas kompetens under hela karriären, från antagning av studerande till fortbildningens innehåll och genomförandesätt, samt stödja genomförandet av de olika utbildningsstadiernas reformer från småbarnspedagogik till yrkesutbildning. Cirka hälften av kommunerna i Finland är med i projekten.

Permanent nationell struktur behövs för att stödja förändringsledningen inom lärarutbildningen

Många av målen som satts upp för reformen av lärarutbildningen kräver långsiktigt utvecklingsarbete. Utvärderingen visade på en stark oro för utvecklingens fortsatta genomförande. Utvärderingsgruppen rekommenderar därför att det tillsätts ett nationellt samarbets- och utvecklingsforum för att befästa lärarutbildningens utveckling. Forumets uppgift skulle vara att säkerställa att den förändring som nu satts igång för att förnya lärarnas grundutbildning och fortbildning samt för att utveckla lärarnas kompetens under hela karriären genomförs på utbildningssystemets alla nivåer: på makronivå (strukturer, allokering av resurser och lagstiftning), institutionsnivå (enheterna för lärarutbildning, utbildningsanordnare, skolor) och mikronivå (personlig utveckling och kompetens hos lärare och lärarstuderande).

Strukturella problem på makronivå bör lösas för att uppnå kontinuitet inom lärarutbildningen

– Utvärderingsgruppen anser det vara oroande att Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen saknar åtgärder inriktade på att förnya examina och utbildningsprogrammen som helhet och på de nationella författningarna som förnyelsen av fortbildningen kräver, konstaterar utvärderingsgruppens ordförande, professor Hannele Niemi.

Lärarutbildningens strukturella problem bör tas upp till behandling i en författningsgrupp på nationell nivå. Gruppens uppgift skulle vara att söka lösningar på de problem som har förhindrat förnyelsen av fortbildningen under flera årtionden. Dessa är bland annat finansieringsmekanismerna, resurserna och strukturerna för lärarnas introduktionsutbildning och fortbildning, samt skyldigheterna och kollektivavtalen.

Utvärderingsgruppen rekommenderar att det utarbetas en nationell strategisk åtgärdsplan för reform av lärarnas introduktionsutbildning och fortbildning.

Utvecklingen av lärarnas grundutbildning och fortbildning bör integreras i den normala verksamheten

Reform av lärarutbildningen förutsätter att lärarutbildningsenheterna aktivt strävar efter förnyelse och har ett starkt förändringsledarskap för att genomföra det. Kommunerna bör utarbeta strategiska riktlinjer för utveckling av lärarnas kompetens under hela karriären. Det långsiktiga målet borde vara att alla finländska lärare har en utvecklingsplan vars genomförande regelbundet följs upp. Det är även viktigt att kommunerna ger läroanstalternas chefer stöd och säkerställer deras ledarskapskompetens.

Maailman parhaiksi opettajiksi – Vuosina 2016–2018 toimineen Opettajankoulutusfoorumin arviointi

(Världens bästa lärare – Utvärdering av Lärarutbildningsforumet 2016–2018) publiceras tisdagen den 18 december 2018 kl. 13.00−15.30 i Nationalmuseet i Helsingfors.

Utvärderingsrapporten:

Niemi, H., Erma, T., Lipponen, L., Pietilä, M., Rintala, R., Ruokamo, H., Saarivirta, T., Moitus, S., Frisk, T., Stylman, R. & Huhtanen, M. 2018. Världerns bästa lärare – Utvärdering av Lärarutbildningsforumet 2016–2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, julkaisu 27.

Närmare information:

Utvärderingsgruppens ordförande, professor Hannele Niemi, 040 555 8975, Hannele.Niemi@helsinki.fi, Helsingfors universitet

Utvärderingsexpert Tarja Frisk, tfn 029 533 5504, tarja.frisk@karvi.fi, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Författare

Hannele Niemi, Tapio Erma, Lasse Lipponen, Martti Pietilä, Riikka Rintala, Heli Ruokamo, Toni Saarivirta, Sirpa Moitus, Tarja Frisk, Veera Stylman & Mari Huhtanen

Stäng