Hurdana färdigheter har eleverna inför lärstigen? Förstaklassarnas kunnande har utvärderats för första gången

Suvi Skantz

NCU utvärderade hösten 2018 för första gången elevernas kunnande i årskurs ett. Denna utvärdering kallas inledande mätning. I den inledande mätningen utvärderades särskilt färdigheter som gäller matematik samt modersmål och litteratur.

Eleverna gjorde uppgifter med auditiva instruktioner på surfplattor eller datorer. Syftet med uppgifterna var att kartlägga elevernas hela kunskapsskala, så en del uppgifter hade planerats mycket lätta och andra mycket svåra. I utvärderingen deltog 7 770 elever från olika håll i Finland. Av eleverna kom 6 902 från finskspråkiga och 868 från svenskspråkiga skolor. Skolorna meddelade att totalt 547 elever studerar finska eller svenska som andra språk. Eleverna gjorde de uppgifter som ingick i utvärderingen på skolans undervisningsspråk.

Det förekom mycket individuell variation då eleverna började skolan, men skillnaden mellan flickor och pojkar var liten. Flickornas kunnande fördelade sig jämnare än pojkarnas och helhetsresultatet var lite bättre än pojkarnas. Flickorna kunde uppgifterna i modersmål och litteratur i genomsnitt bättre än pojkarna. Men majoriteten av de elever som presterade toppresultaten i modersmål bestod av pojkar. Pojkarna behärskade uppgifter i matematik bättre än flickorna, och de elever som kunde allra bäst matematiska uppgifter var pojkar.

Finsk- och svenskspråkiga elever utförde uppgifterna i genomsnitt lika bra. Däremot hade S2- och SV2-elever som studerar finska eller svenska som andra språk svagare färdigheter än andra. Skillnaderna mellan olika områden var små. I genomsnitt var kunnandet bäst i regionförvaltningsverksområdena i Västra och Inre Finland samt Norra Finland. Antalet S2- och SV2-elever påverkade emellertid resultatet. Om elever som studerar finska eller svenska som andra språk utesluts ur analysen, var kunnandet bäst i regionförvaltningsområdet i Södra Finland.

Samtidigt utgör den inledande mätningen en mätning av utgångsnivån för den longitudinella utvärderingen av lärresultaten i den grundläggande utbildningen. Utvecklingen av färdigheterna och kunnandet hos samma elever mäts senare i början av årskurs 3, slutet av årskurs 6 och slutet av årskurs 9.

Mer information


projektledare Annette Ukkola,
annette.ukkola@karvi.fi, tfn 029 533 5548

Stäng