Kunnandet i datateknik och datakommunikationsteknik i genomsnitt bra eller berömligt – stora skillnader mellan utbildningsanordnare

Yrkesutbildning Virpi Pietiläinen

I grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik var studerandenas kunnande mätt med vitsord i genomsnitt bra eller berömligt. Det förekommer emellertid stora skillnader mellan utbildningsanordnarna i fråga om vitsord, närheten till arbetslivet och yrkesprovsverksamheten. Dessutom borde arbetsplatshandledarnas kunnande utvecklas.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat lärresultaten för  grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesprov och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 1 300 studerande och alla 38 utbildningsanordnare som erbjuder examen i fråga. Utvärderingsresultaten publiceras 6.5.2019.

Det förekom stora skillnader i fråga om vitsorden och anordnandet av yrkesprov mellan utbildningsanordnarna

Kunnandet i datateknik och datakommunikationsteknik är i genomsnitt bra eller berömligt då man betraktar vitsorden för yrkesprov. Av alla vitsord var berömliga 44 procent, goda 43 procent och nöjaktiga 13 procent. Det förekom stora skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnarna, men knappt alls mellan regionförvaltningsverksområdena. Vitsorden för yrkesprov som genomfördes på arbetsplatser var bättre än vitsorden för yrkesprov som genomfördes på läroanstalter. Förutom vitsorden framhävs även skillnader mellan olika utbildningsanordnare i kvaliteten på anordnandet av yrkesprov.

Närheten till arbetslivet betonas på olika sätt i olika examina  

Enligt utvärderingsmaterialet måste närheten till arbetslivet fortfarande utvecklas enligt målen och principerna för yrkesutbildning i fråga om grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik. Endast drygt en fjärdedel av yrkesproven inom datateknik och datakommunikationsteknik genomfördes på arbetsplatser, och det förekom stora skillnader hos utbildningsanordnare i andelen yrkesprov som genomfördes på arbetsplatser. Dessutom hade endast i genomsnitt var fjärde arbetsplatshandledare fått utbildning och handledning i att handleda och utvärdera yrkesprov.

– Man måste emellertid observera att närheten till arbetslivet ofta betonas på olika sätt i olika examina. Enligt de sakkunniglärare som deltog i utvärderingen är grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik jämfört med många andra examina mycket abstrakt och kräver att man behärskar teoretiska kunskaper innan man kan utföra praktiska basuppgifter som hör till yrket, betonar utvärderingsplanerare Veera Hakamäki-Stylman.

Kompetensbasering uppfylls väl, planeringen av yrkesprovsverksamhet måste utvecklas

Enligt utbildningsanordnarna uppfylls kompetensbasering i examen i genomsnitt väl, vilket stöder genomförandet av utbildningen enligt reformen. Utifrån utbildningsanordnarnas självvärdering måste planeringen, uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av yrkesprovsverksamheten fortfarande utvecklas.

– Genom att i större omfattning planera och utveckla yrkesprovsverksamheten tillsammans med arbetslivet och kunde man samtidigt utveckla arbetsplatshandledarnas kunnande. Även om arbetsplatsernas storlek ofta påverkar resurserna för utveckling av arbetsplatshandledarnas kunnande verkar det finnas potential för att öka samarbetet med arbetslivet. Hos en del utbildningsanordnare låg andelen yrkesprov som genomförs på arbetsplatser och deltagandet av arbetslivsrepresentanter på en avsevärt högre nivå än genomsnittet, berättar Hakamäki-Stylman.

Den tekniska utvecklingen medför nya arbetstillfällen 

I framtiden förenas kunnandet i datateknik och datakommunikationsteknik med examen i informations- och kommunikationsteknik. De nya examensgrunderna träder i kraft 1.8.2020.

Enligt sakkunniglärare ökar arbetet inom branschen i framtiden bland annat inom säkerhetstekniken, industrin och underhållet av kassasystem. Även traditionella yrken som elektronikmontörer och ICT-montörer torde bevaras särskilt hos exportindustrins maskin- och enhetstillverkare. Den växande IoT (Internet of Things)-tekniken medför troligtvis också nya arbetstillfällen för elektronik- och ICT-montörer.

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnade 16.4.2019 ett webbseminarium om lärresultaten inom datateknik och datakommunikationsteknik, där utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet hade möjlighet till kollegialt lärande och utbytandet av god praxis. Webbseminariet spelades in och upptagningen kan ses på NCU:s YouTube-kanal. Webbseminariets presentation finns på adressen: http://bit.ly/ttlt-diat (på finska).

Rapport:

Hakamäki-Stylman, V. Ammatillinen osaaminen tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa. Julkaisut 11:2019. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Mer information:

Utvärderingsplanerare Veera Hakamäki-Stylman, tfn 029 533 5555, fornamn.efternamn@karvi.fi
Utvärderingsråd Paula Kilpeläinen, tfn 029 533 5557, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng