Skönhetsbranschen är attraktiv och ger en utmärkt kompetens – samarbetet mellan läroanstalter och arbetsplatser måste fortfarande utvecklas

Yrkesutbildning Suvi Skantz

Det vanligaste vitsordet i grundexamen inom skönhetsbranschen var berömlig. Hos majoriteten av anordnare är arbetsplatsen en central lärmiljö, men samarbetet mellan läroanstalter och arbetsplatser måste förstärkas och utvecklas.  

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat lärresultaten för grundexamen inom skönhetsbranschen. I utvärderingsmaterialet sammanställdes vitsorden för yrkesprov och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 770 studerande och 29 utbildningsanordnare.

Den professionella kompetensen utmärkt

Kunnandet i skönhetsbranschen är i genomsnitt berömligt då man betraktar vitsorden för yrkesprov. Av alla vitsord var berömliga 52 procent, goda 42 procent och nöjaktiga 6 procent. Det förekom skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnare, områden och språk. Vitsorden för yrkesprov som genomfördes på arbetsplatser var bättre än vitsorden för yrkesprov som genomfördes på läroanstalter.

Utbildningens arbetslivsorientering bör utvecklas

Närheten till arbetslivet enligt målen och principerna för yrkesutbildning behöver fortfarande utvecklas, eftersom endast cirka hälften av yrkesproven genomfördes i genuina arbetslivssituationer. Dessutom förekommer det stor variation i fråga om arbetslivsorientering mellan anordnare. Hos cirka var femte arbetsplats genomfördes nästan alla yrkesprov på arbetsplatsen, och hos cirka hälften av anordnarna genomfördes fler yrkesprov på läroanstalten än på arbetsplatser. Yrkesprov som genomfördes på läroanstalter motiverades ofta med att det finns få arbetsplatser som följer examensmålen, med otillräcklig utrustning på arbetsplatserna och i handlednings- och utvärderingskompetensen.

– Med tanke på utvecklingen av arbetslivsfärdigheter och sysselsättning for studeranden är det viktigt att studeranden får erfarenhet förutom av läroanstaltsmiljön även av yrkesprov som genomförs på riktiga arbetsplatser samt av arbetslivets utvärdering av kompetensen, konstaterar utvärderingsrådet Paula Kilpeläinen.

Enligt Kilpeläinen borde även arbetslivet involveras starkare i genomförandet av utbildningen, eftersom ett aktivt samarbete och interaktion mellan arbetsplatser och läroanstalter utvecklar såväl utbildningen som arbetslivet.

Mer vikt bör fästas vid yrkesprovens kvalitet och bedömningens tillförlitlighet

I utvärderingen kom det även tydligt fram att det finns ett behov av att utveckla arbetsplatshandledarnas handlednings- och bedömningskompetens. Även om cirka var tredje arbetsplatshandledare hade genomgått utbildning inom handledning och bedömning, förekom det stor variation i fråga om antalet utbildade arbetsplatshandledare mellan utbildningsanordnarna. Enligt en analys av yrkesprovens innehåll var majoriteten av yrkesproven (55 %) för lätta i förhållande till kraven på yrkesskicklighet för examensdelen.

I fortsättningen ska man också säkerställa att yrkesproven planeras i samarbete med arbetslivet och att olika lärmiljöer möjliggör förvärvande av kompetens enligt målen samt genomförande av yrkesprov som omfattande verksamhetshelheter i arbetslivet.

– Dessutom borde utbildningsanordnarna stärka sitt samarbete i fråga om planering och genomförande av yrkesprov samt utbildning av arbetsplatshandledare och utnyttja god praxis i dem. Detta skulle å sin sida bidra till att göra yrkesprovens och utvärderingens kvalitet jämnare mellan studerandena och utbildningsanordnarna, konstaterar Kilpeläinen.

Utbildningen har goda framtidsutsikter

Skönhetsbranschen har goda förutsättningar att svara mot den nya yrkesutbildningens utmaningar, eftersom de individuella studievägarna samt identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens genomförs väl i utbildningen. Dessutom är skönhetsbranschen attraktiv och branschen har tillräckligt med studerande.

Grundexamina inom hårbranschen och skönhetsbranschen slogs samman 1.8.2018 till grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen. Grunderna för den nya examen skapar goda förutsättningar för ett tätare samarbete och utveckling av samarbetsformerna mellan läroanstalter och arbetsplatser.

Rapport:

Kilpeläinen, P. Ammatillinen osaaminen kauneudenhoitoalan perustutkinnossa. Julkaisut 10:2019. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Mer information:

utvärderingsråd Paula Kilpeläinen, tfn 029 533 5557, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng