Invandrare blir delaktiga i utbildningen genom att de inkluderas – inklusion stöder även integration i samhället

Man vill stödja invandrares integration i utbildningen och i samhället, men i praktiken finns spridda konkreta medel för att främja integration. NCU har utrett internationellt sådan god praxis i syfte att kunna främja integrationen av invandrare i utbildningssystemet. God praxis är till exempel olika webbtjänster som erbjuder individuellt stöd samt övningar som främjar integration i utbildningen och arbetslivet.

I en utvärdering som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 2016–2018 utreddes god praxis för integration av invandrare i utbildningssystemet. Utredningens målgrupp var särskilt 14–21-åriga första och andra generationens invandrare. Internationell god praxis kartlades från England, Irland, Norge, Tyskland och Skottland.

I början av utvärderingen genomfördes en behovskartläggning om utmaningarna i fråga om integration i utbildningssystemet. Utifrån behovskartläggningen fokuserade utvärderingen på fyra teman: ledarskapsmodeller i en skola eller läroanstalt, övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet, utmaningarna i fråga om studievägarna för invandrare som kommit till landet i slutet av läropliktsåldern samt integrationsutbildningen.

Individuellt stöd, handledning och en god stämning i skolan uppmuntrar till att fortsätta studierna

Internationell god praxis visar att viktigt i fråga om utbildning för invandrare och verksamheter som siktar mot integration är att man vill och anser att alla studerande hör till sina lärmiljöer.

Lyckade tjänster och utbildningsformer som stöder delaktighet är inte separata öar för lärande och stöd, utan de integreras som en del av utbildningsvägen. Till exempel i Norge stöds undervisning som sker i skolor genom att man i webbportalen Tema Morsmål erbjuder inlärningsresurser om olika teman och läroämnen på 15 olika språk. Dessutom erbjuder den virtuella lärmiljön Flexible learning undervisning, läromaterial samt möjligheten till diskussion med en tvåspråkig lärare.

Invandrare som kommit till landet i slutskedet av den grundläggande utbildningen och som unga vuxna behöver övergripande stöd

Risken för ungdomar med invandrarbakgrund att lämnas utanför utbildningssystemet eller hela samhället är större än för infödda finländare. Därför ska man stödja deras deltagande i utbildning.

I England har man utvecklat olika metoder för att stödja studerandena i övergångsskeden i utbildningen och därmed förebygga marginalisering. Till exempel övar man i ASDAN-programmet som är riktat till ungdomar som avslutar grundskolan kommunikationsfärdigheter, att bli självständiga samt att göra val och fatta beslut. Övningarna främjar integration i utbildning på andra stadiet och senare även i arbetslivet. I Irland däremot har man utvecklat för asylsökande som kommit till landet utan vårdnadshavare ett utbildningsprogram Refugee Access Programme som bidrar till att sänka tröskeln för att övergå till den vanliga undervisningen och integrera sig i samhället.

Ett starkt ledarskap och en gemensam vision ger resultat

Enligt utvärderingen och ur ett utbildningspolitiskt och utbildningsmässigt perspektiv har inklusion en stor roll i stödjandet av integration. Till exempel i Skottland har attityder hos lärare och personer som arbetar med dem påverkats av den nationella uppfattningen om att det är viktigt att öka invandrarnas delaktighet.

– Det behövs skräddarsydda lösningar och individuella perspektiv för undervisningen av studerande med invandrarbakgrund. Utbildningens och skolans verksamhetskultur borde emellertid vara sådan att den gör alla studerande delaktiga och ledarskapet och undervisningen ska vara ett gemensamt ansvar, konstaterar utvärderingsgruppens ordförande, undervisningsråd Katri Kuukka.

Samförstånd och gemensamt ansvar lyfts fram

Även om det finns mycket god praxis såväl i Finland som ute i världen, kan de vara splittrade. Dessutom är fungerande praxis alltid kontextbundet, dvs. det kanske inte fungerar i alla situationer.

– Det finns inte en enskild nyckel till lyckad integration i utbildningen, påminner Kuukka. Övergångsskeden i utbildningen och övergången till arbetslivet är centrala faktorer för integrationen av invandrare också i framtiden, och praxis i anknytning till dem ska uppdateras och spridas.

Av NCU:s utredning framgick att de intressentgrupper som stöder integration har en stor betydelse. Dessutom ska verksamhetens vision godkännas tillsammans och alla aktörer ska kunna dela den.

Utvärderingsrapport:

Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä

Mer information:

Utvärderingsgruppens ordförande, utbildningsråd Katri Kuukka, tfn 029 533 1445, katri.kuukka@oph.fi
Utvärderingsexpert Mika Puukko, tfn 029 533 5522, mika.puukko@karvi.fi

I samband med utvärderingsprojektet genomfördes 2010–2017 en utredning om utbildning som förbereder invandrare för högskolestudier och som ordnas av yrkeshögskolor (Lepola, 2017). Utredningsresultaten kan läsas i utvärderingsrapporten.

Utvärderingar som gäller integration av invandrare fortsätter i NCU. Mer information om den pågående utvärderingen Invandrare i högre utbildning finns på projektets webbplats.

 

Stäng